ХьакIэхэм ахьыгъ

 «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — БК «Тамбов» Тамбов хэку — 72:84 (18:26, 17:18, 17:19, 20:21).

Чъэпыогъум и 25-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Гапошин — 10, Абызов — 10, Еремин — 29, Князев — 3, Россов — 14, Балашов — 3, Милютин, Усольцев — 3.

ЯтIонэрэ ешIэгъоу командэхэм зэдыряIагъэм хьакIэхэр нахь щылъэшыгъэх. К. Архиповым очко 19, Н. Рогожкиным 9, А. Подосинниковым 9, И.Гавриловым 13 рагъэкъугъ, яIэпэIэсэныгъэ дэгъоу къагъэлъэгъуагъ. 2016 — 2017-рэ илъэс ешIэгъум БК «Тамбовым» ятIонэрэ купым апэрэ чIыпIэр къызэрэщыдихыгъэр къыдэплъытэмэ, зэIукIэгъур хьакIэхэм зэрэтшIуахьыгъэр бгъэшIэгъонэу щытэп.

Николай Ереминыр, Артем Гапошиныр, Максим Абызовыр, Павел Россовыр тиешIакIохэм нахь къахэщыгъэх.

Чъэпыогъум и 28 — 29-м «Динамо- МГТУ-р» «Ошъутенэм» тIогъогогъо щыIукIэщт Курскэ икомандэу «Русичым».

ЕМТIЫЛЪ Нурбый