Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысыем ивице-премьерэу Дмитрий Козак дыриIэгъэ зэIукIэгъур

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Дмитрий Козакрэ Москва зэIукIэгъу щызэдыряIагъ. Ахэр республикэм исоциаль-нэ хэхъоныгъэ иIофыгъохэм атегущыIагъэх. Мы охътэ благъэм ыкIи пIэлъэ кIыхьэм тегъэпсыхьагъэу зэшIохыгъэн фэе пшъэрылъхэу анахь мэхьэнэшхо зиIэхэр агъэнэфагъэх.

ЗэкIэми анахьэу къызщыуцугъэхэр бюджетхэм азыфагу илъ зэпхыныгъэхэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэр ары. Дмитрий Козак къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, а зэпхыныгъэхэр зэфагъэ ахэлъэу, ахъщэр зыпэIухьан фэе лъэныкъохэр икъоу гъэунэфыгъэхэу щытынхэ фае. Ащ нэмыкIэу шъолъырхэм ежь яхахъохэр нахьыбэ шIыгъэнхэм пае кIэгъэгушIун Iофтхьабзэхэм япхыгъэ екIолIэкIэ-амалэу щыIэхэм анэсыгъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэмкIэ зигъо Iофыгъоу ар щыт. Финанс дисциплинэ тэрэзым ишIуагъэкIэ, 2007-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Адыгэ Республикэм изэхэубытэгъэ бюджет ихахъохэр фэди 4-м ехъукIэ нахьыбэ хъугъэх, дотациехэм процент 61-м къыщегъэжьагъэу процент 32-м нэсэу къакIичыгъ (2016-рэ илъэсым икIэуххэмкIэ).

ЗэIукIэгъум илъэхъан федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу хэлъэу Адыгеим щызэшIуахырэ проектхэм Iофэу адашIэрэм къыщыуцугъэх. Ахэр гъогухэм яшIын, социальнэ мэхьанэ зиIэ ыкIи инфраструктурэм къыхиубытэрэ псэуалъэхэр гъэпсыгъэнхэр, игъэкIотыгъэу ахэр гъэцэкIэжьыгъэнхэр ыкIи нэмыкIхэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу