ЕшIэгъуи 4 — текIоныгъи 3

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купэу «КъохьапIэм» хэтхэм илъэс зэнэкъокъур аублагъ. Мыекъопэ «Динамо-МГТУ-м» изэIукIэгъухэр республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIуагъэх.

КIэуххэр

«Динамо-МГТУ» — «Кристалл» Воронеж — 3:0; ятIонэрэ ешIэгъур — 3:2.

«Динамо-МГТУ» — «Технолог» Белгород — 3:2; ятIонэрэ зэIукIэгъур — 0:3.

«Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Павел Зборовскэм къызэрэтиIуагъэу, зичэзыу ешIэгъухэр къалэу Одинцово чъэпыогъум и 24-м щырагъэжьэщтых. Къыблэ Сахалинрэ Одинцоворэ якомандэхэм тиспортсменхэр аIукIэщтых.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый