Лъэпкъ зэгурыIоныгъэр агъэпытэ

Урысые ныбжьыкIэ форумэу «ЗэгурыIоныгъэмрэ зыкIыныгъэмрэ тикIуачI» зыфиIорэр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым бэмышIэу щыкIуагъ.

Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэ ныбжьыкIэхэр ащ хэлэжьагъэх.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым Урысые общественнэ движениеу «Всероссийский межнациональный союз молодежи» зыфиIорэр, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ ыкIи АР-м зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет иIэпыIэгъухэу Iофтхьабзэр зэхащагъ.

Москва, Къыблэ ыкIи Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм къарыкIыгъэ ныбжьыкIишъэ фэдиз форумым хэлэжьагъ. Iофтхьабзэр къызэIуихыгъ АР-м и Къэралыгъо советникэу, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым икъызэIухын зиIахьышIу хэзышIыхьагъэу, апэрэ ректорыгъэу, джырэкIэ мы апшъэрэ еджапIэм ипрезидентэу ТхьакIущынэ Аслъан. Мы апшъэрэ еджапIэм икъызэIухын тарихъэу пылъым, хэхъоныгъэу ышIыхэрэм ар къатегущыIагъ. СыдигъокIи ныбжьыкIэхэм зэгурыIоныгъэ, зыкIыныныгъэ азыфагу илъыным фэгъэхьыгъэу еджапIэм Iоф зэришIэрэр ащ къыIуагъ. АщкIэ республикэ общественнэ организациеу «Лига мира» зыфиIорэм ыкIи Лъэпкъ дипломатиемрэ межкультурнэ коммуникациехэмрэкIэ Гупчэу университетым щызэхащагъэм Iофышхо зэришIэрэр ТхьакIущынэ Аслъан къыIуагъ. Нэужым мы гупчэр къэзыухыгъэхэм дипломхэр аритыжьыгъэх.

Форумым ихьакIэу, Урысые общественнэ движениеу «Всероссийский межнациональный союз молодежи» зыфиIорэм ипащэу, лъэпкъ зэгурыIоныгъэм ыкIи ныбжьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм фэгъэзэгъэ комиссием ипащэу, УФ-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ ныбжьыкIэ IофхэмкIэ и Совет хэтэу Кантемир Хуртаевым гущыIэ ратыгъ. Урысыем щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэр зэзыпхырэ лъэныкъо шъхьаIэу ащ зигугъу къышIыгъэр титарихъ, тикультурэ зэрэзэпхыгъэхэр ары. Ащ ишIуагъэкIэ тикъэралыгъо зыкIыныгъэ ыкIи мамырныгъэ зэрилъыр къыхигъэщыгъ.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр къэзыухыгъэу, АР-м зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет итхьаматэу Къэлэшъэо Инвер Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм шIуфэс къарихыгъ ыкIи зекIоным хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэшI лъэпкъ зэгурыIоныгъэм мэхьэнэшхо зэриIэр къыIуагъ.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ гупчэм ипащэу Саид Мусхаджиевыр IофшIэнэу агъэцакIэрэм нэужым къытегущыIагъ. Студент объединениехэм, организациехэм, Абхъаз, Азербайджан, Дагъыстан, Чэчэн, Къырым ыкIи нэмыкIхэм янаучнэ ассоциациехэм зэпхыныгъэ адыряIэу Iоф зэрадашIэрэр къыIуагъ. Гупчэр къызызэIуахыгъэм къыщегъэжьагъэу ныбжьыкIэ 500 фэдизмэ ар къаухыгъ, ахэм Урысыем ишъолъыр зэфэшъхьафхэм Iоф ащашIэ.

Нэуж форумым хэлажьэхэрэр IофшIэным фежьагъэх. Программэм къыдыхэлъытагъэу Iэнэ хъурае зэхащагъ, ныбжьыкIэ проект гъэшIэгъонхэр къагъэлъэгъуагъэх, экстремизмэм пэшIуекIогъэным фэшI динлэжьхэм зэхащэрэ Iофтхьабзэхэм къатегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу хьакIэу къэкIуагъэхэм республикэм ичIыпIэ дахэхэр арагъэлъэгъугъэх, итарихъ къафаIотагъ.

ДЕЛЭКЪО Анет.