НыбжьыкIэ форумым хэлэжьагъэх

Азовскэ хым инэпкъ дэжь щыт лагерэу «Спутникым» Iоныгъом и 15-м къыщегъэжьагъэу и 20-м нэс «Ростов-2017. Территория успеха» зыфиIорэ гъэсэныгъэ ныбжьыкIэ форумыр щыкIуагъ.

Iофтхьабзэм сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэ мин фэдиз хэлэжьагъ. Ахэр Ростов, Краснодар, Адыгеим, Къалмыкъым, Астрахань, Волгоград ыкIи Къырым къарыкIыгъэх.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым икъутамэу Яблоновскэм дэтым щеджэхэрэ Максим Сологубрэ Цурмыт Аслъанрэ Адыгеир ащ къыщагъэлъэгъуагъ.

— Тистудентхэр ашIогъэшIэгъонэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх. НэмыкI къалэхэм ащеджэхэрэ ялэгъухэм нэIуасэ афэхъугъэх, ныбджэгъухэр ашIыгъэх. Анахьэу ахэм агу рихьыгъэр финансхэм афэгъэхьыгъэ семинарэу афызэхащагъэр ары. Джащ фэдэу криптовалютэхэм афэгъэхьыгъэ джэгукIэу зэхащагъэм агу къадеIэу хэлэжьагъэх, — къыщаIуагъ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ипресс-къулыкъу.

Студентхэм яшIэныгъэхэм ахагъэхъоным фэгъэхьыгъэу зэхащагъэхэм анэмыкIэу ныбжьыкIэхэр зыгъэчэфыщтхэ ыкIи япсауныгъэ зыгъэпытэщтхэ Iофтхьабзэхэр бэу афызэхащагъэх.

(Тикорр.).