ИдэхагъэкIэ дунаим щашIэ

Адыгэ шъуашэм и Мафэ Iоныгъом и 28-м республикэм щагъэмэфэкIыщт. Къэралыгъо филармонием зэхахьэр зэрэщыкIощтым фэгъэхьыгъэу Адыгеим изаслуженнэ артисткэу, пчыхьэзэхахьэм ирежиссерэу Едыдж Викторие гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— МэфэкIыр игъэкIотыгъэу зэрэхэдгъэунэфыкIыщтым тегъэгушхо, ащ дакIоу, тегъэгумэкIы. Лъэпкъым ишъуашэ идэхагъэ изакъоп цIыфхэм къафэтIотэщтыр. Шэн-хабзэхэм, тарихъым яхьылIэгъэ къэгъэлъэгъонхэр гъэшIэгъон хъущтхэу тэлъытэ, — къытиIуагъ Едыдж Викторие.

— МэфэкIым изэхэщэкIо куп изэхэсыгъохэм унашъоу ащырахъухьагъэхэм гъэзетеджэхэр ащыбгъэгъуазэхэ тшIоигъу.

— Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр зэIукIэгъухэр зэхищагъэх. Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, ащ игуадзэу ШъэуапцIэкъо Аминэт, отделым ипащэу Шэуджэн Бэлэ, Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ, ащ игуадзэу Бэгъушъэ Алый, республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ, филармонием яIофышIэхэр, нэмыкIхэри унашъохэм яихъухьан хэлэжьагъэх. Лъэпкъ шъуашэхэр, IэпэIасэхэм яIофшIагъэхэр, лъэхъаным диштэу адыгэ шъуашэр зэрагъэфедэрэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонхэр гъэшIэгъон хъущтхэу сэлъытэ.

— Артистэу, купэу хэлэжьэщтхэм ягугъу къытфэшIыба.

— Творческэ купэу «Ошъадэм» къепхыгъэ ансамблэхэр, республикэм щызэлъашIэрэ орэдыIохэр, къэшъуакIохэр мэфэкIым чанэу хэлэжьэщтых.

— Режиссерым ипшъэрылъ зэрэкъиныр тэшIэ. Зэхэщэн Iофхэр зэрэлъыкIуатэхэрэм уагъэраза?

— МэфэкIыр дунаим щыхагъэунэфыкIэу аублагъ, ащ тегъэгушIо. Адыгэ шъуашэм и Мафэ ехьылIэгъэ зэхахьэхэр тиреспубликэ нахь игъэкIотыгъэу щызэхэтщэнхэ тлъэкIыщт. ГущыIэм пае, Мыекъуапэ ипчэгу шъхьаIэу Лениным ыцIэ зыхьырэм ансамблэхэр мафэм щыуджынхэу тыфай. МэфэкIыр цIыфхэм нахь алъыдгъэIэсыным фэшI филармонием имызакъоу, нэмыкI чIыпIэхэми зэIукIэгъу гъэшIэгъонхэр ащыкIонхэм тапэкIэ тыпылъыщт.

— «Налмэсым» илъэсыбэрэ укъыщышъуагъ. Мы уахътэм «Ошъадэм» урипащ. Адыгэ шъуашэм уиIофшIэн сыдигъуи епхыгъэу зэрэщытым сыда къыхэбгъэщы пшIоигъор?

— Адыгэ шъуашэр сэрыкIэ щыгъын къодыеп. Адыгэ шъуашэр щыIэныгъэм щыщ, гум къегущыIыкIы. Тилъэпкъ идэхагъэ, шэн-хабзэхэр дунаим нахьышIоу щашIэнхэм афэшI адыгэ шъуашэм IофшIэнэу ыгъэцакIэрэм мэхьэнэ ин етэты.

— МэфэкIым шъуфэхьазырба?

— Ары. Лъэпкъ искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр мэфэкIым къетэгъэблагъэх, Iоныгъом и 28-м пчыхьэм сыхьатыр 6-м филармонием щытыублэщт. Концертым ыуж адыгэ джэгур зэхэтщэщт.

— Шъуигухэлъхэр къыжъудэхъунхэу шъуфэтэIо.

— Тхьауегъэпсэу.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый