КъумпIыл Муратрэ Вениамин Кондратьевымрэ Хэгъэгу зэошхом щыфэхыгъэ зэолIхэм ясаугъэтэу Улапэ дэтым къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх

ПсэупIэхэу Улапэрэ Тенгинскэмрэ зэзыпхыгъэхэ гъогукIэр мэфэкI шIыкIэм тетэу тыгъуасэ къызызэIуахы нэуж Адыгеим иIэшъхьэтет купэу КъумпIыл Мурат зипэщагъэмрэ Краснодар краим илIыкIохэу Вениамин Кондратьевым пэщэныгъэ зыдызэрихьагъэмрэ Красногвардейскэ районымкIэ къуаджэу Улапэ ичIыпIэ заулэхэу анахьэу агъэлъапIэхэрэм ащыIагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Краснодар краим игубернаторрэ зи Родинэ къэзыухъумэзэ заохэм ащыфэхыгъэ лIыхъужъхэм ясаугъэт къэгъагъэхэр кIэлъыралъхьагъэх.

ШъолъыритIумэ япащэхэр фэхыгъэ дзэкIолIхэм такъикърэ афэшъыгъуагъэх. КъумпIыл Мурат икъоджэгъухэу ыкIи иIахьылхэу мемориальнэ комплексым зыцIэ тетхагъэхэр бэ мэхъух. Мыщ хэхьэ мамыр лъэхъаным зихьадэ къупшъхьэхэр зы бэным къыщагъотыжьыгъэхэу къоджэ гупсэм икIэрыкIэу щычIалъхьажьыгъагъэхэм ясаугъэти. Я XX-рэ лIэшIэгъум ия 20 — 50-рэ илъэсхэм репрессиехэм ахэкIодагъэхэм ясаугъэти ащ къыгот.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу