ПэшIорыгъэшъ зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие и Тхьаматэу Сэмэгу Нурбый IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэм Адыгеим щыкIогъэ хэдзынхэм пэшIорыгъэшъ зэфэхьысыжьэу афэхъугъэхэм щатегущыIагъэх.

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие къызэритырэмкIэ, хэдзынхэр хэбзэгъэуцугъэм диштэу рекIокIыгъэх, республикэм щыпсэурэ нэбгырэ 85948-мэ (процент 36,16-рэ) амакъэ атыгъ. Сэмэгу Нурбый къызэриIуагъэмкIэ, Iоныгъом и 10-м республикэм хэдзын кампание 65-рэ щызэхащагъ. Адыгеим хэдзынхэр тэрэзэу щыкIуагъэкIэ алъытагъ.

Къалэу МыекъуапэкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ койхэу N 8-м ыкIи N 13-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэм яхэдзын тедзэхэр Iоныгъом и 10-м щыIагъэх. Ахэм зэфэхьысыжьэу афэхъугъэхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 8-м Цэй Эдуард Кущыку ыкъор (65,33-рэ макъэу фатыгъ), зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 13-м Подлегаев Роман Виктор ыкъор (58,20-рэ) ащыхадзыгъэх.

Къоджэ псэупIэхэм япэщэ 24-у хадзыгъэхэм ащыщэу 20-р — «Единэ Россием», 1-р — КПРФ-м ялIыкIох, нэбгырищмэ ежь-ежьырэу зыкъагъэлъэгъожьыгъ. Муниципальнэ образованиехэм ащыIэгъэ хэдзынхэр пштэхэмэ, депутат мандат 520-р мырэущтэу атегощагъэ хъугъэ: 387-р — «Единэ Россием» икандидатых, 57-мэ — ежь-ежьырэу зыкъагъэлъэгъожьыгъ, КПРФ-м илIыкIохэм мандат 21-рэ, партиехэу «Справедливэ Россиемрэ» «ЛДПР-мрэ» мандат 11 зырыз, «Партия дела» зыфиIорэм икандидатхэм мандатитIу, партиеу «Урысыем ипатриотхэм» зы мандат.

Хэдзынхэр окIофэ АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие дэо тхылъхэр къыIукIагъэхэмэ КъумпIыл Мурат кIэупчIагъ. Сэмэгу Нурбый къызэриIуагъэмкIэ, республикэ парламентым хэдзынхэр щырекIокIыфэхэ дэо тхылъ къыIукIагъэп. МуниципальнэхэмкIэ чIыпIэ хэдзын комиссиеу Мыекъопэ районым щыIэм зы дэо тхылъ къыIукIагъ, Урысыем хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие «илиние плъыр» зэ зыфагъэзагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие и Тхьаматэ хэдзынхэр дэгъоу зэрэкIуагъэмкIэ зэрэфэразэр риIуагъ.

— Хэдзынхэр шэпхъэшIухэм адиштэу зэхэщагъэхэ хъугъэ. ЦIыфхэм зэрифэшъуашэу амакъэ атынымкIэ амалышIухэр яIагъэх. ТапэкIи хэдзын кампаниехэр шъыпкъагъэ хэлъэу, шъхьафитэу зэхэщэгъэнхэм, цIыфхэр мыщ нахь чанэу къекIолIэнхэм тэркIэ мэхьанэшхо иI. Ащ кIуачIэу тиIэр етхьылIэщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

(Тикорр.).