Иамалхэм ахегъахъо

 «ПроеКТОрия» зыфиIорэ Урысые форумым изэхэщэн ищыкIэгъэ телеком-муникационнэ инфраструктурэр «Ростелекомым» IэкIигъэхьагъ. Iофтхьабзэм щызэхащэгъэ мастер-классым къыдыхэлъытагъэу цифровой экономикэм нахь щагъэфедэщт сэнэхьатхэм къатегущыIагъ «Ростелекомым» и Президентэу Михаил Осеевскэр.

— «Ростелекомым» сыда ышIэрэр? ДжэгукIэ гъэшIэгъонхэм апкъ къикIэу дунэе хьалэмэтэу щыIэ хъугъэр архитектурэм, нэмыкI лъэныкъохэми непэрэ мафэм ащагъэфедэ. Телемедицинэм ишIуагъэкIэ поликлиникэм укIоныр ищыкIэгъэжьыщтэп. Браслетхэм, пIэкIорхэм, шъхьэнтэ «Iушхэм» типсауныгъэ изытет агъэунэфыщт. Сымаджэм бзэу Iулъыр зыфэдэр зэзыгъэшIэщт технологиякIэр «Ростелекомым» тищыIэныгъэ щыпхырещы. Ащ ишIуагъэкIэ сымаджэр зыгъэгумэкIырэр врачхэм атхэу, ащ уахътэр рагъэхьыщтэп, — кIэлэеджакIохэм мастер-классэу афызэхащагъэм къыщиIуагъ Михаил Осеевскэм.

Iоныгъом и 1-м къыщегъэжьагъэу и 4-м нэс форумыр Ярославль щыкIуагъ. Урысыем исубъект зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ кIэлэеджэкIо нэбгырэ 500-м ехъу Iофтхьабзэм хэлэжьагъ. Инженернэ, шIэныгъэ-техническэ ыкIи естественнэ-научнэ хэхъоныгъэхэм афэгъэхьыгъэу зэхащэрэ олимпиадэхэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэ кIэлэеджакIохэр ары форумым къырагъэблэгъагъэхэр. Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу кIэлэегъаджэхэм ыкIи кIэлэеджакIохэм апае специалистхэм лекциехэр ыкIи мастер-классхэр зэхащагъэх, лабораториехэм Iоф ащашIагъ.

Дунэе космическэ станцием щыIэ косманавтхэу Сергей Рязанскэмрэ Федор Юрчихинымрэ апэрэ лекциер рагъэкIокIыгъ. «Ростелекомым» орбитэм зэпхыныгъэ дишIын ылъэкIыгъ ыкIи ащ ишIуагъэкIэ космонавтхэр кIэлэеджакIохэм гущыIэгъу къафэхъугъэх.

(Тикорр.).