Iащэ Анзор тегъэгушIо

 «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Кубань-2» Краснодар — 1:0.

ШышъхьэIум и 12-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх.

Зезыщагъэхэр: С. Смирнов — Кисловодск, Д. Даниленко — Волгоград, Р. Селезнев — Воронеж.

«Зэкъошныгъ»: Марикода, Невидимый, Негода, Ахмедханов, Кулаев, Сечин (Делэкъу, 82), Къэжьар, Къонэ (Iащэ, 69), Къадый (Бырлов, 54), Осмоловский (Подьячев, 57), Кадимов (Джыгун, 54).

Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр: Iащэ, 90+.

ЕшIэгъур зыхьыщтыр язэрэмыгъашIэу командэхэр зэнэкъокъугъэх. Метри 5 — 6-кIэ зыпэчыжьэ къэлапчъэм Къэжьэрэ Назир лъэшэу зыдэом, Кубань-2-м икъэлэпчъэIутэу Максим Бориско Iэгуаом лъыIэбэнэу, къызэкIидзэжьынэу игъо зэрифагъэр бгъэшIэгъонэу щыт.

Хъагъэм Iэгуаор радзэнэу «Кубань-2-м» хэтхэр чIыпIэшIу ифэхэу зэп къызэрэхэкIыгъэр. «Зэкъошныгъэм» иухъумакIохэр, къэлэпчъэIутэу Вячеслав Марикодэ цыхьэшIэгъоу ешIэщтыгъэх. Къэжьэрэ Назир, Сергей Сечиныр, Ризван Ахмедхановыр гупчэм зэрэщешIэхэрэм дакIоу, тикомандэ ыпэ илъынымкIэ зэхэщэн Iофыгъохэм чанэу ахэлажьэщтыгъэх, ау пчъагъэр зэрахъокIын алъэкIыщтыгъэп.

ЗэIукIэгъум иаужырэ такъикъхэм «Зэкъошныгъэр» нахь псынкIэу ешIагъ. ХьакIэхэм Iэгуаор къызэкIадзэжьыгъэу зэIукIэгъур зыщаухыщт уахътэм тефэу Iащэ Анзор метрэ 15-м къыщымыкIэу зыпэчыжьэ къэлапчъэм дэуагъ. ЕшIакIохэр бэ хъухэу М. Бориско ыпашъхьэ щытыгъэх, Iэгуаор къызэрэбыбырэ шIыкIэр икъоу ымылъэгъугъэу къытщыхъугъ. Хъурэ-шIэрэр «Кубань-2-м» иухъумакIохэм а нэгъэупIэпIэгъум къагурыIуагъэп, ухъумэн Iофыгъохэр тэрэзэу агъэцэкIэнхэу игъо ифагъэхэп. «Кубань-2-м» икъэлапчъэ Iэгуаор щычэрэгъугъ — 1:0.

Пресс-зэIукIэр

«Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу Денис Поповыр «Кубань-2-м» иешIэкIо ныбжьыкIэхэм къащытхъугъ, яIэпэIэсэныгъэ къызызэIуахыкIэ, командэр ауж къинэхэрэм къахэкIыжьыщтэу ылъытагъ. «Зэкъошныгъэм» ныбжьыкIабэ аштагъ. Опыт зиIэхэмрэ езыгъэжьэгъакIэхэмрэ зэгурыIохэзэ ешIэгъум хэлэжьэнхэм тиешIакIохэр фэмыхьазырхэу ащ къыIуагъ. ЗэIукIэгъур зыщаухыщтым «Зэкъошныгъэм» иухъумакIохэм ащыщ шапхъэхэр ыукъуагъэхэу къытщыхъугъ. Судьям пенальтир ыгъэунэфыгъэп. Ащ ыуж «Зэкъошныгъэр» ыпэкIэ илъи, хъагъэм Iэгуаор ридзагъ.

ЕшIэгъум иятIонэрэ кIэлъэныкъо Д. Поповым зэхъокIыныгъэхэр командэм фишIыгъэх. ЕшIэкIуи 5 зэрэзэблихъугъэм шIуагъэ къытыгъэу тренер шъхьаIэм къыIуагъ.

«Кубань-2-м» итренер шъхьаIэу Артем Горловым къызэрэхигъэщыгъэу, командэм ешIакIоу хэтыр макIэп, ныбжьыкIэу ыштагъэхэм цыхьэ афешIы. Апэрэ купым икомандэу «Кубань» зыфиIорэм ипащэхэм гъусэныгъэ адыриIэу зы Iофыр зэдагъэцакIэу ылъытагъ. Футбол дахэ къагъэлъагъо ашIоигъу. «Зэкъошныгъэр» зэрешIагъэм уасэ фишIызэ, судьям пенальтир ыгъэунэфэу «Кубань-2-м» Iэгуаор хъагъэм ридзагъэу щытыгъэмэ, зэIукIэгъур зэраухыщтыр къэшIэгъоягъэу А. Горловым къыIуагъ.

— Пенальтир арэп ешIэгъум къырыкIощтыр зэлъытыгъэр, — игущыIэ лъигъэкIотагъ А. Горловым. — ЕшIакIэу къэдгъэлъагъорэр нахьышIу зэрэтшIыщтым тапэкIи тегупшысэщт. «Зэкъошныгъэри» ауж къинэхэрэм бэрэ ахэмытынэу къысщэхъу.

ЕшIэгъухэр

«Анжи-2» — «Армавир» — 2:1, «Черноморец» — «Спартак» Вл — 1:0, «Краснодар-2» — «Динамо» — 3:1, «Спартак» Н — «Биолог» — 1:1, «Мэщыкъу» — «Академия» — 0:0, СКА — «Чайка» — 0:1, «Ангушт» — «Легион» — 2:1.

Зэтэгъапшэх

Я 4-рэ ешIэгъухэм ауж командэхэр чIыпIэу зыдэщытхэр, очко пчъагъэу яIэр зэтэгъапшэх.

 1. «Армавир» — 9
 2. «Афыпс» — 9
 3. «Спартак» Н. — 8
 4. «Биолог» — 7
 5. «Ангушт» — 7
 6. «Чайка» — 7
 7. «Черноморец» — 7
 8. СКА — 7
 9. «Краснодар-2» — 6
 10. «Зэкъошныгъ» — 4
 11. «Анжи-2» — 4
 12. «Легион» — 4
 13. «Динамо» — 2
 14. «Академия» — 2
 15. «Спартак» Вл. — 1
 16. «Мэщыкъу» — 1
 17. «Кубань-2» — 0.

ШышъхьэIум и 19-м «Зэкъошныгъэр» «Динамэм» дешIэщт. ЗэIукIэгъур Ставрополь краим щыкIощт.

Сурэтым итхэр: «Зэкъошныгъэр» мэгушIо, сэмэгумкIэ апэрэр Iащэ Анзор.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.