ЕшIакIэр ашIогъэшIэгъон

Урысыем баскетболымкIэ изэнэкъокъоу «Гъожьы-шэплъ Iэгуаоу — 2017-рэ» зыфи-Iорэм хэхьэрэ зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щыкIуагъэх. Республикэм ирайонхэм, къалэхэм яешIакIохэм яIэпэIэсэныгъэ зэнэкъокъум къыщагъэлъэгъуагъ.

Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет иотдел ипащэу Сергей Кузнецовыр Правительствэм, зэхэщакIохэм ацIэкIэ ешIакIохэм къафэгушIуагъ, анахь лъэшхэм текIоныгъэр къыдахынэу къя-джагъ.

Баскетболым пыщагъэхэм япчъагъэ хэгъэхъогъэным, физкультурникым и Мафэ афэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ. ЗэIукIэгъур заублэкIэ, командэ пэпчъ ешIэгъум хэлажьэрэр нэбгырищ. Баскетбол ешIапIэм ызыныкъо командитIур щызэнэ-къокъу.

Республикэм ибаскетбол щыцIэрыIохэу Андрей Синельниковыр, Юрий Бойко, Евгений Крбашьян, нэмыкIхэри зэхэщэн Iофыгъохэм афэгъэзэгъагъэх. Мыекъуапэ щыщ пшъашъэхэр аныбжьхэм ялъытыгъэу командэ зэфэшъхьафхэм ахэтыгъэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх. Медальхэр къызыфагъэшъошагъэхэм ащыщых Полина Белентьевар, Мэт Дианэ, Ангелина Рудневар, Татьяна Балакирскаяр, Марина Доринар, ХьацIыкIу Даянэ, Анастасия Шатиловар, Да-рья Диденкэр, Анна Луспарьян, Алина Хачатрян, нэмыкIхэри.

Илъэс 19-м нэс зыныбжь пшъашъэхэм язэнэкъокъу Тэхъутэмыкъое районым щыщхэр щытекIуагъэх, тренерыр Трахъо Сэвдин. Илъэс 16 зыныбжь кIалэхэм язэIукIэгъухэм Тэхъутэмыкъое районым апэрэ чIыпIэр къащихьыгъ. Илъэс 17 зыныбжьхэм язэIукIэгъу Джэджэ районым къикIыгъэхэм апэрэ чIыпIэр къыщыдахыгъ, Красногвардейскэ районыр ятIонэрэ хъугъэ, Адыгэкъалэ икомандэ ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Зэнэкъокъухэр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым, Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэу N 2-м ащыкIуагъэх. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм кубокхэр, медальхэр, щытхъу тхылъхэр аратыжьыгъэх.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.