Нэгъуцухэм ямедалитIу

ТелефонкIэ къатыгъ. Чили икъэлэ шъхьаIэу Сантьяго дунаим иныбжьыкIэхэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу щэкIо.

ТIопсэ районым икъуаджэу Агуй-Шапсыгъэ щапIугъэ Нэгъуцу зэшыхэу Казбекрэ Абрекрэ зэIукIэгъухэм медальхэр къащыдахыгъэх.

Нэгъуцу Казбек килограмм 60-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп апэрэ чIыпIэр къыщыфагъэшъошагъ. Абрек кг 55-рэ къэзыщэчыхэрэм ябэныгъ, джэрз медалыр къыдихыгъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт къэзыухыгъэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Нэгъуцу Джамболэт зыцIэ къетIогъэ бэнакIохэр егъасэх, ахэр ыкъох. Нарт шъаохэм тафэгушIо, ягъэхъагъэхэм ахагъэхъонэу афэтэIо.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.