Хьасанэкъо Мурат цIыфхэр ригъэблэгъагъэх

Къэралыгъо Думэм физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ, туризмэмкIэ ыкIи ныбжьыкIэхэм яIофхэмкIэ и Комитет хэтэу Хьасанэкъо Мурат Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым ирегион общественнэ приемнэу Адыгэ Республикэм щыIэм бэмышIэу цIыфхэр щыригъэблэгъагъэх.

Республикэм имуниципальнэ образование заулэмэ адэсхэм ащыщхэм яIофыгъохэм язэшIохынкIэ IэпыIэгъу къафэхъунэу депутатым зыкъыфагъэзэгъагъ. Унэ-коммунальнэ хъызмэтым, бизнес-проектым игъэцэкIэн япхыгъэ Iофыгъохэм ыкIи нэмыкIхэм ахэр агъэгумэкIыщтыгъэх. ГущыIэм пае, Мыекъуапэ щыщ хъулъфыгъэ горэм щагухэмрэ общественнэ чIыпIэхэмрэ язэтегъэпсыхьанкIэ предложениеу иIэхэм депутатыр ащигъэгъозагъ.

«ЧIыпIэхэм язэтегъэпсыхьан Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэм зэу ащыщ. Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурати мы Iофыгъом лъэшэу ынаIэ тырегъэты. ГущыIэм пае, мыгъэ Мыекъуапэ къыфыхагъэкIыщт сомэ миллиони 109,3-м щыщэу сомэ миллиони 3,5-м ехъур къэлэ паркым изэтегъэпсыхьан пэIуагъэхьащт. Непэ къахьыгъэ предложениехэм къалэм ихэбзэ Iэшъхьэтетхэр ахэплъэщтых», — хигъэунэфыкIыгъ Хьасанэкъо Мурат.

МэкъумэщышIэ-фермер хъызмэтшIапIэ горэм ипащэхэми депутатым зыкъыфагъэзагъ, ябылым хъупIэхэм зарагъэушъомбгъунэу, былымышъхьэ пчъагъэу аIыгъым хагъэхъонэу мурад зэряIэр, ащ пае чIыгу IахьыкIэхэр къафыпаупкIыным зэрэкIэлъэIухэрэр раIуагъ.

«Тифермерхэр гъэхъагъэу яIэхэм къазэращымыуцухэрэр лъэшэу сигуап. Ахэр зыгъэгумэкIырэ IофыгъомкIэ сэ зэрэсфэлъэкIэу садеIэщт», — къыIуагъ Къэралыгъо Думэм идепутат.

Депутатым цIыфхэм яупчIабэмэ джэуап къаритыжьыгъ, ащ зыкъыфэзгъэзэгъэ пстэуми консультациехэр агъотыгъэх. Парламентарием депутат запросхэр ыгъэхьазырхэ зыхъукIэ, ахэм ятхыгъэхэмрэ нэмыкI документхэмрэ къызфигъэфедэщтых.

КЪАНДОР Анзор.

Урысые Федерацием и

Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутат иIэпыIэгъу.