Музей къыфызэIуахыгъ

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр зыгъэпсыгъэу, иапэрэ ректорэу, социологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу ТхьакIущынэ Аслъан музей тыгъуасэ къыфызэIуахыгъ. Ар илъэс зэкIэлъыкIохэм зыщылэжьэгъэ апшъэрэ еджапIэм чIэт.

МэфэкI Iофтхьабзэр къызэIуихыгъ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ. Зэхахьэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар, АР-м и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан, нэмыкIхэри.

— Мыщ фэдэ музей тшIыныр зигукъэкIыр тистудентхэр ары, — игущыIэ къыщыхигъэщыгъ Къуижъ Саидэ. — ТхьакIущынэ Аслъан фэгъэхьыгъэ экспонатхэр зэкIэ къэдгъэуцун тлъэкIыгъэп, ау тапэкIэ музеим зедгъэушъомбгъун гухэлъ тиI. ТиуниверситеткIэ мыр гъэхъэгъошхоу сэлъытэ, ТхьакIущынэ Аслъан июбилей ехъулIэу къызэIутхыгъ.

Хэтрэ ныбжьыкIи щысэ тырихыным фытегъэпсыхьэгъэ щыIэныгъэ ТхьакIущынэ Аслъан къызэрикIугъэр АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Андзаур игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. Студент ныбжьыкIэу ригъажьи, Адыгеим и ЛIышъхьэу зэрэлэжьагъэр, иреспубликэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм иIахьышIу зэрэхилъхьагъэр министрэм къыIуагъ.

Нэужым студентхэм ТхьакIущынэ Аслъан зыфагъэзагъ, рэзэныгъэ гущыIэхэр пагъохыгъэх. Непэрэ мафэм ехъулIэу Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым къэралыгъо зэфэшъхьаф 27-мэ къарыкIыгъэ ныбжьыкIэхэр щеджэх. Ахэм шIэныгъэу зэрагъэгъотырэм дакIоу IэкIыб къэралхэм практикэ ащахьын амал яI. Мыщ фэдэ университет Адыгеим итыным зиIахьышIу хэзылъхьэгъэ ТхьакIущынэ Аслъан зэрэфэразэхэр къаIуагъ, исурэт зыхэшIыхьэгъэ алырэгъу фагъэшъошагъ.

ТхьакIущынэ Аслъан гурыт еджапIэм къыщыратыгъэ аттестатым къыщегъэжьагъэу бгъэхалъхьэу, рэзэныгъэ тхылъэу къыфагъэшъошагъэхэм анэсэу музеим щыугъоигъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэу зыщытыгъэ илъэси 10-м къыкIоцI зыIукIагъэхэм, гущыIэгъу зыфэхъугъэхэм ягъусэу сурэтэу тырахыгъэхэр пылъагъэх. ТхьакIущынэ Аслъан ахэр къыплъыхьэхэзэ уахътэу зыщытырахыгъэхэр, къэбарэу апылъхэр къэзэрэугъоигъэхэм къафиIотагъ.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.