ШIэжьыр егъашIи орэмыкIод

Тыгъуасэ, мэкъуогъум и 22-м, Хэгъэгу зэошхор къызежьа-гъэр илъэс 76-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шIэжь зэхахьэ лIыхъужъхэм ясаугъэтэу Мыекъуапэ итемыр лъэныкъо щыIэм щыкIуагъ.

Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, ветеранхэр, АР-м и Парламент идепутатхэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэмрэ ведомствэхэмрэ япащэхэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, ныбжьыкIэхэр, нэмыкIхэри.

Гукъау нахь мышIэми, мы зэо мэхъаджэм хэлэжьэгъэ ыкIи ТекIоныгъэшхор къытфыдэзыхыгъэ лIыхъужъхэм япчъагъэ илъэс къэс нахь макIэ мэхъу. Зэхахьэм къекIолIагъэхэм яхэгъэгу къаухъумэзэ заом хэкIодэгъэ тидзэкIолIхэм шъхьащэ афашIыгъ, зы такъикърэ афэшъыгъуа-гъэх, «ЕгъэшIэрэ машIом» къэгъагъэхэр ыкIи блэрхэр кIэралъхьагъэх. Хабзэ зэрэхъугъэу, мыщ фэдэ шIэжь Iофтхьабзэхэр республикэм имуниципальнэ образованиехэм тыгъуасэ ащыкIуагъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.