Сомэ миллион 20 чIыфэу телъ

— Мыекъуапэ щыпсэурэ горэм сомэ миллион 20 хъурэ хэбзэIахьыр бюджетым ригъэхьагъэп, хьакъулахьэу ытын фаемкIэ зэфэхьысыжь мышъыпкъэр къулыкъум IэкIигъэхьагъ, — къеты АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ.

Ведомствэм къызэритырэмкIэ, зэгуцафэхэрэр гъомылэпхъэ продукциер зэдакIоу IугъэкIыгъэным пылъыщтыгъэ ыкIи щылэ мазэм къыщегъэжьагъэу 2016-рэ илъэсым итыгъэгъазэ нэс хьакъулахьэу ытын фаемкIэ зэфэхьысыжь мышъыпкъэр къулыкъум IэкIигъахьэщтыгъэ.

ХэбзэIахьыр игъом зэримытыгъэм ыкIи гъэпцIэгъэ Iоф зэрэзэрихьагъэм фэшI лажьэ зиIэм ылъэныкъокIэ уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ.

«Статьям къызэригъэнафэрэмкIэ, анахь пшъэдэкIыжь инэу мыщ пылъыр илъэси 6-м нэс хьапс ягъэхьыгъэныр ары», — къеты хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм ипресс-къулыкъу.