Апэрэ кIэуххэм уагъэразэ

Зэтыгъоу атырэ ушэтынхэм ятыгъо шъхьаIэ мы мазэм и 19-м аухыгъ. Зэрэфэбгъэгъун ушъхьагъу зиIэу ушэтыным къемыкIолIагъэхэм джы мэкъуогъум и 20-м къыщегъэжьагъэу бэдзэогъум и 1-м нэс экзаменхэр атыщтых.

Тыгъо шъхьаIэм иапэрэ ушэтынхэм якIэуххэр джы къэнэфагъэх. Географиер, информатикэр, хьисапыр базовэу ыкIи профильнэу зытыгъэхэм баллэу къахьыгъэхэр ашIэх.

Министерствэм къызэрэщаIуагъэмкIэ, мыгъэрэ кIэуххэр гъэрекIохэрэм анахьи нахь дэгъух. Мы илъэсым икIэуххэр блэкIыгъэ илъэсхэм зэратекIыхэрэр зэхэщакIохэм къыхагъэщыгъэх. Ахэм ащыщых ныбжьыкIэхэр экзаменэу къыхахыщтым нахь егупшысэхэ, анахь балл макIэу къэпхьын фаем нахьыбэ къахьы зэрэхъугъэр, балл 80-м къыщегъэжьагъэу 100-м нэс изыгъэкъухэрэр нахьыбэ зэрэхъугъэхэр.

Илъэсищ хъугъэу базовэ хьисапымкIэ гурыт баллыр нахьыбэ хъузэ макIо. Мы илъэсым еджапIэм къычIэкIыхэрэм япроцент 87,2-м оценкэхэу «4» ыкIи «5» къахьыгъ. 2016-рэ илъэсым ар процент 79-рэ хъущтыгъ.

БиологиемкIэ ыкIи инджылызыбзэмкIэ ушэтынхэр а зы мафэм зэхащагъэх. Биологиер нэбгырэ 318-мэ а мафэм атыгъ. Анахь балл макIэу къахьымэ хъущтыр зыфэдизыгъэр 36-рэ. ЗэкIэмкIи экзамен IыхыпIи 4-мэ республикэм Iоф щашIагъ. ЗэхэщакIохэм къызэраIорэмкIэ, ушэтынхэр рэхьатэу, зэрэрахъухьагъэм тетэу кIуагъэх. Биологиемрэ IэкIыб къэралыгъуабзэмрэ якIэуххэр мы мазэм и 26-м къэнэфэщтых.

Мыгъэ ятIонэрэу адыгабзэмкIэ ушэтыныр зэхащагъ, я 9-рэ классыр къэзыуххэрэм а предметымкIэ мэкъуогъум и 14-м экзамен атыгъ. Ар ежьхэр фаеу къыхахырэ предметхэм ащыщ ыкIи ащ икIэуххэм ялъытыгъэп кIэлэеджакIом аттестатыр къызэрэратыщтыр.

КIэлэеджакIом балл 15-м нахь макIэ къыхьы хъущтэп, анахьыбэу къыхьын ылъэкIыщтыр балл 39-рэ.

Мыгъэ адыгабзэр ытынэу нэбгыри 183-мэ къыхахыгъ. ГъэрекIо зытыгъэхэм япчъагъэ нахь мэкIагъ.

СИХЪУ Гощнагъу.