Валентина Матвиенкэр Адыгеим ипромышленнэ предприятие анахь инхэм зыкIэ ащыщым щыIагъ

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэмрэ Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ республикэм ипромышленнэ предприятие анахь инхэм зыкIэ ащыщ гипсышI заводэу «ВОЛМА — Мые-къуапэ» зыфиIоу поселкэу Каменномостскэм дэтым щыIагъэх.

Заводыр 2016-рэ илъэсым атIупщыгъ ыкIи непэкIэ проект кIуачIэм техьагъ — илъэсым къыкIоцI смесь гъушъэ тонн мини 180-рэ ыкIи «пазогребневэ плитэкIэ» заджэхэрэм фэдэу квадрат метрэ мин 540-рэ къыдегъэкIы. Предприятием нэбгыри 100-м ехъу щэлажьэ, бюджетхэм хэбзэIахьэу арыхьэрэр сомэ миллион 280-рэ фэдиз мэхъу. Джырэ уахътэм диштэрэ оборудованиемкIэ бэ агъэцакIэрэр — сырьем икъычIэхын къыщегъэжьагъэу кIэух продукцием нэсыжьэу.

Валентина Матвиенкэм заводым IофшIэныр зэрэщызэхэщагъэм нэIуасэ зыфишIыгъ, щылажьэхэрэми адэгущыIагъ. Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет и Тхьаматэ анахьэу ышIэмэ шIоигъуагъэмэ ащыщ инвесторым Адыгэ Республикэм Iоф щишIэныр Iэрыфэгъоу щытмэ.

УК-у «ВОЛМА» зыфиIорэм идиректорхэм ясовет и Тхьаматэу Юрий Гончаровым республикэм хабзэр щызыIыгъхэмрэ бизнесымрэ язэдэлэжьэныгъэ зэрэгъэпсыгъэм осэшхо къыфишIыгъ, КъумпIыл Мурат ежь ышъхьэкIэ предприятиякIэм изэхэщэн иIахьышIу зэрэхишIыхьэрэр хигъэунэфыкIыгъ. ГущыIэм пае, энергосетьхэм апышIэгъэнхэм иIофыгъохэр псынкIэу зэшIохыгъэ хъугъэх.

Валентина Матвиенкэм гипсышI заводыр социальнэ лъэныкъом тегъэпсыхьэгъэ бизнесым изы щысэу ылъытагъ: предприятиер ветеран организациехэм, ныбжьыкIэ спортым IэпыIэгъу афэхъу, Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэ изэтегъэпсыхьани ыплIэIу рилъхьажьыгъ.

«Республикэм ипащэхэм промышленнэ предприятиякIэхэм хэхъоныгъэ ашIынымкIэ амалхэр зэрарагъэгъотыхэрэр сигуапэ. Мэхьанэ зиIэхэм ащыщ инфраструктурэри а проектхэм адиштэу зэрэщытыр. Инвесторым аужыпкъэм фэгъэкIотэныгъэхэр ищыкIагъэхэп — заводыр зыщыпшIын плъэкIыщт чIыпIэм къэкIонышъ, энергием икъэкIуапIэхэм предприятиер арипхынышъ, IофшIэныр ригъэжьэныр ары анахьэу ынаIэ зытетыр», — къыIуагъ Валентина Матвиенкэм.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу