Гупчэм иамалхэр зэригъэлъэгъугъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым имедицинэ институт епхыгъэ аккредитациемкIэ ыкIи сэнэхьат къулаиныгъэхэр аIэ къигъэхьэгъэнхэмкIэ Гупчэм тыгъуасэ щыIагъ.

Ащ игъусагъэх АР-м и Къэралыгъо советникэу, мы апшъэрэ еджапIэм ипрезидентэу ТхьакIущынэ Аслъан, республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ ипащэу КIэрэщэ Андзаур, университетым иректорэу Къуижъ Саидэ.

2016-рэ илъэсым шышъхьэIум и 31-м агъэпсыгъэ Гупчэм амалэу IэкIэлъхэр республикэм ипащэ къыфаIотагъэх ыкIи нэрылъэгъу къыфашIыгъэх. Ар зэрифэшъуашэу зэтегъэпсыхьагъ, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ техникэмрэ оборудованиемрэ чIэтых. Апшъэрэ еджапIэм чIэс студентхэм сэнэхьатэу къыхахыгъэмкIэ практическэ егъэджэнхэр афызэхэщэгъэнхэм, аттестациер ыкIи кIэух къэралыгъо аттестациер арагъэкIуным, зэхэщэн-методическэ IэпыIэгъу кафедрэхэм арагъэгъотыным, апэрэ медицинэ IэпыIэгъур цIыфым ебгъэгъотын зэрэплъэкIыщтым епхыгъэ Iофыгъохэм язэхэфын ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ Гупчэр фэIорышIэ. Пшъэрылъ шъхьаIэу иIэхэм ащыщ медицинэ колледжым ыкIи институтым якIэлэегъаджэхэм, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ республикэм иучреждениехэм яврачхэм яквалификацие хагъэхъон амал яIэнымкIэ яшIуагъэ арагъэкIыныр.

Гупчэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ Iоф ышIэн елъэкIы, гущыIэм пае, базовэ гулъынтфэ реанимациер, медицинэ IэпыIэгъу псынкIэр, диспансеризациер, нэмыкIхэри. Ащ фэшI роботхэр агъэфедэх, ахэм цIыфым фэдэу жьы къащэ, макъэ къагъэIу. А зэкIэри АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм нэрылъэгъу фэхъугъэх. Медицинэ институт ыкIи мыщ фэдэ Гупчэ зэтегъэпсыхьагъэ яIэнымкIэ Iофышхо зышIэгъэ республикэм ипащэхэм студентхэр афэрэзагъэх. Республикэм ипащэ ылъэгъугъэм осэшIу фишIыгъ, студентхэм тапэкIи гъэхъагъэхэр ашIыхэзэ къыхахыгъэ сэнэхьатым рылэжьэнхэу афиIуагъ.

— Адыгеим щыпсэухэрэмкIэ мэхьанэшхо иI псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ аужырэ шапхъэхэм адиштэу щытыныр. Ащ дакIоу врач хъущтхэм ясэнэхьат хэшIыкIышхо фыряIэу, специалист дэгъу хъунхэм тынаIэ тедгъэтын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

2017-рэ илъэсым мэкъуогъум IэзэнымкIэ ыкIи фармацевтикэмкIэ факультетхэм яспециалистхэу мыгъэ еджапIэр къэзыухыхэрэм аккредитациер арагъэкIущт. Медицинэ институтым идеканэу НэмытIэкъо Хьазрэт къызэриIуагъэмкIэ, джырэ уахътэм яеджапIэ зэкIэмкIи студент минитIум ехъу чIэс, мы илъэсымкIэ яблэнэрэу апшъэрэ медицинэ гъэсэныгъэ зэзгъэгъотыгъэхэр къычIатIупщых.

 ТХЬАРКЪОХЪО Адам.