Мэкъуогъум и 12-р — Урысыем и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Хэгъэгум икъэралыгъо мэфэкI анахь шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщэу Урысыем и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Демократиемрэ федерализмэмрэ атегъэпсыхьагъэу Урысыем ихэхъоныгъэкIэ чэзыукIэр ублагъэ зэрэхъугъэр мэкъуогъум и 12-м тыгу къегъэкIыжьы. Урысыем щыпсэурэ цIыф лъэпкъ пстэуми яшъхьафитыныгъэрэ языкIыныгъэрэ ятамыгъэу мы мэфэкIыр щыт. Анахьэу тызэрыгушхорэр тихэгъэгу итарихъ кIэнрэ икультурэшхорэ ары.

Къиныгъохэм ямылъытыгъэу, ицыхьэ зытелъыжьэу тихэгъэгу ыпэкIэ лъэкIуатэ, лъэпкъэу къызыхэкIыгъэхэм, динэу алэжьырэм, еплъыкIэу яIэхэм ямылъытыгъэу, Урысыем щыпсэурэ пэпчъ ащ инепи, инеущи зыфэдэщтымкIэ пшъэдэкIыжь ехьы.

Тиреспубликэ ищыIэныгъэ илъэныкъо пстэуми чанэу ахэлажьэхэзэ, Адыгеим исхэм республикэми, зэрэпсаоу хэгъэгуми ягъэпытэнрэ яхэхъоныгъэрэ яIахьышхо ахашIыхьэ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр! Тыгу къыддеIэу зэкIэми тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, ублэпIэшIу пстэуми гъэхъагъэхэр ащышъушIынхэу, ошъогу къаргъор зэкIэми ташъхьагъ итынэу!

Адыгэ Республикэм

и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэу

КЪУМПIЫЛ Мурат

 

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —

Хасэм и Тхьаматэу

Владимир НАРОЖНЫЙ