Хэбзэгъэуцугъэхэр зэрагъэцакIэхэрэм лъэплъэх

Псыкъиуным къыздихьыгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын республикэм зэрэщызэхэщэгъэ шIыкIэм ыкIи ащкIэ хэбзэгъэуцугъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм афэгъэхьыгъэ оперативнэ зэхэсыгъо зэхищагъ УФ-м и Генеральнэ прокурор игуадзэу Андрей Кикоть.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм ипрокурорэу Василий Пословскэр, нэмыкIхэри.

Василий Пословскэм къызэриIуагъэмкIэ, прокуратурэм иIофышIэхэм псыр зыкIэогъэ псэупIэхэм чэщи мафи алъыплъагъэх, чIыпIэ къин ифэгъэ цIыфхэм яшIуагъэ арагъэкIыным пылъыгъэх.

ЖъоныгъуакIэм и 26 — 27-м Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, прокурорэу Василий Пословскэр зэгъусэхэу псыр зыкIэогъэ чIыпIэхэм ащыIагъэх, Iофхэм язытет зэрагъэшIагъ, цIыфхэм гущыIэгъу афэхъугъэх. Джащ фэдэу ошIэ-дэмышIагъэм идэгъэзыжьын фэгъэзэгъэ къулыкъухэм япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэрэм уасэ фашIыгъ.

Псыкъиуным зэрарэу къыхьыгъэр гъэунэфыгъэным пае муниципалитетхэм ащызэхащэгъэ комиссиехэми Iоф ашIэ.

ГумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ республикэм икъулыкъу зэфэшъхьафхэм псынкIэу Iоф зэрэзэдашIагъэм Андрей Кикоть осэшIу фишIыгъ, ошIэ-дэмышIагъэр къэхъуным лъапсэу фэхъугъэр гъэунэфыгъэнымкIэ къэзэрэугъоигъэхэм пшъэрылъхэр афишIыгъэх.