УнакIэм сабый щхы макъэр щыжъынчыщт

Сабыибэ зиIэхэм ыкIи унэгъо ныбжьыкIэхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным къэралыгъор нахь игъэкIотыгъэу лъэплъэ. Ащ фэIорышIэрэ къэралыгъо программэхэр джырэ уахътэм Урысыем щагъэцакIэх. Ахэм яшIуагъэкIэ республикэм иныбжьыкIэхэм псэупIэ зэрагъэгъотын амал яIэ хъугъэ.

Федеральнэ программэу «Унэгъо ныбжьыкI» зыфиIорэр 2015 — 2020-рэ илъэсхэм ателъытагъ. Ар зэрифэшъуашэу зыщагъэцакIэхэрэм тишъолъыр ащыщ. Мы программэм ишIуагъэкIэ псэупIэ зэрагъэгъотын е зыщыпсэухэрэр нахьышIукIэ зэблэзыхъун гухэлъ зиIэу чэзыум хэтхэм къэралыгъор IэпыIэгъу афэхъу. Унагъом нэбгырэ пчъагъэу исым телъытагъэу ахъщэр къараты ыкIи гухэлъэу яIэр къыздагъэхъун алъэкIы.

Муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Яблоновскэ къэлэ псэупIэм» Урысые Федерацием икъэралыгъо программэ зэрифэшъуашэу егъэцакIэмэ мы мафэхэм зыщыдгъэгъозагъ. Яблоновскэ къэлэ псэупIэм ипащэу Атэжьэхьэ Заурдин тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, мыщ щыпсэурэ ныбжьыкIэхэм псэупIэ зэрагъэгъотынымкIэ IэпыIэгъу афэхъух. Ахъщэр къаратыным шапхъэу пылъхэр икъоу зыгъэцэкIагъэхэр чэзыум хагъэуцох, мылъкур къызыкIокIэ, унэгъо ныбжьыкIэхэм аратыжьы.

Къыхэгъэщыгъэн фае шапхъэхэр зэрагъэцакIэхэрэр хэушъхьафыкIыгъэ комиссием зэриуплъэкIурэр. Сертификат къызэратыгъэхэм зэкIэми ахъщэр зэрифэшъуашэу агъэфедэн фае. ПсэупIэм псыр, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр ищагъэхэу, квадратнэ метрэ пчъагъэу илъыр икъоу щытын фае.

Кобл Азэматрэ Сусаннэрэ илъэси 10-кIэ узэкIэIэбэжьмэ унагъо ашIэнэу рагъэжьагъ. Непэ зэшъхьэгъусэхэм сабыиплI зэдапIу. Коблмэ яунагъо мы мафэхэм ахъщэ IэпыIэгъур къафэкIуагъ, гухэлъэу яIэр къыздагъэхъун амал яIэ хъугъэ.

— УнитIу хъурэм тызэрэщыпсэурэм къыхэкIэу къинэу тлъэгъугъэр макIэп, — къытфеIуатэ Сусаннэ. — Сабыйхэм зыщыджэгущтхэ чIыпIэ икъоу агъотырэп. Джы чIылъэ унэ зэдгъэгъотын е нахь унабэ хъурэ псэупIэ къэтщэфын гухэлъ тиI.

Мыщ фэдэ къэралыгъо программэ зэрэщыIэр, ащ хэлажьэхэмэ IэпыIэгъу къазэрафэхъущтхэр Сусаннэ къызыраIом, администрацием кIуагъэ, ищыкIэгъэщт тхылъхэр къыфаIотагъэх. КъыраIуагъэр ыгъэхьазыри, чэзыум хэуцуагъ.

— БлэкIыгъэ илъэсым чэзыум тыхэуцуагъ, ау охътэ кIэкIым къыкIоцI ахъщэ къытатыным сыщыгугъыгъэп, — игущыIэ лъегъэкIуатэ Сусаннэ. — Хабзэм сомэ миллионрэ мини 108-м ехъурэ къызэрэтитыщтыр къэбар гушIогъуагъ.

ЫпэкIэ къызэрэщытIуагъэу, Кобл зэшъхьэгъусэхэм сабыиплI зэдапIу. Азэмат тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, ежь унэгъо Iужъу къихъухьагъ ыкIи сабыибэ иIэным кIэхъопсыщтыгъ.

— КIэлэцIыкIур ппIуныр, ащ цIыфыгъэ, гукIэгъуныгъэ хэлъэу бгъэсэныр IэшIэхэп, ахэм гуфэбэныгъэу къыспагъохырэр зыпэсшIын щыIэп. Ащ сыд фэдэрэ къини пэшIуекIон ылъэкIыщтэп, — къытфеIуатэ ным. — Анахьэу сызкIэхъопсырэр гукIэгъуныгъэ зэфыряIэу, цIыфыгъэ ахэлъэу сисабыйхэр згъэсэнхэр ары. Ем ыуж шIу къызэримыкIыжьырэр агурызгъэIоным, цIыфмэ лъытэныгъэ афашIэу къэтэджынхэм сыкIэхъопсы.

Зэшъхьэгъусэхэм ясабыйхэм анахьыжъэу Самирэ илъэситфырэ ныкъорэ ыныбжь. Ащ ыуж Алим къыкIэлъэкIо. Шъэожъые цIыкIур илъэси 4 хъугъэ. Камилэ илъэси 3 ыныбжь. Пстэуми анахьыкIэ цIыкIоу Нэфсэт илъэсрэ ныкъорэ хъугъэ.

— Шъыпкъэ, джырэ уахътэм сабыибэ ппIуныр псынкIэп, ау мыщ фэдэ лъагъо къызэрэхэсхыгъэмкIэ сыкIэгъожьэу къыхэкIыгъэп, — къеIуатэ Сусаннэ. — Мылъкум нахь лъапIэу дунаим тетыр сабыим ищхы макъ. Ар нахьыбэрэ зэхэсхыным пае сыд фэдэ къиныгъуи зэпысчыщт.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.

Сурэтым итыр: Коблмэ яунагъу.