Модельер ныбжьыкIэхэр хэлэжьагъэх

ЖъоныгъуакIэм и 26-м Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэ «Не хочу жениться, не хочу!» зыфиIорэ спектаклэр апэрэу къыщагъэлъэгъуагъ.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым истуденческэ театрэу «Kstar» зыфиIорэр ащ игъэуцун хэлэжьагъ. Джырэ уахътэмрэ щыIакIэу щыIэмрэ къизыIотыкIырэ къэгъэлъэгъоныр Пэрэныкъо Чатибэ ипьесэкIэ зэлъашIэрэ режиссерэу Хьакъуй Аслъан ыгъэуцугъ.

Спектаклэм темэ шъхьаIэу иIэр бзылъфыгъэм ыIэ дунаир зэрилъыр ары. Ащ нэмыкIэу къежьэгъакIэм («мода» зыфатIорэр ары) тызэрэдихьыхырэр, къежьэгъэкIэ щыгъыныр зызэрэщытлъэрэр, машинэ «моднэмэ» тызэрарысыр, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ унэхэм тызэращыпсэурэр спектаклэм къыщагъэлъэгъуагъ. Мы гупшысэм къыпкъырыкIэу спектаклэм игъэуцункIэ IэпыIэгъу афэхъунхэу «Kstar» зыфиIорэ купыр рагъэблэгъагъ.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ыгъэхьазырыгъэ коллекциехэр спектаклэм къыщагъэлъэгъуагъэх. Мыщ гупшысэу хэлъыр, герой шъхьаIэхэм яшэн нахь игъэкIотыгъэу цIыфхэм къагурыIоным а шIыкIэр фэIорышIагъ. «Доспехи Теменшу» зыфиIорэ коллекциемкIэ къэгъэлъэгъоныр къырагъажьэ, «Новая луна» зыцIэр ащ къыкIэлъэкIо, «Белая река» зыфиIорэ коллекциер ахэм ауж къикIыгъ.

«Не хочу жениться, не хочу!» зыфиIорэ спектаклэм режиссерым хилъхьэгъэ гупшысэм модельер ныбжьыкIэхэм къагъэхьазырыгъэ коллекциехэм яплъыгъэ цIыфхэри, специалистхэри ыгъэрэзагъэх, яIофшIагъэ осэ ин къыфашIыгъ.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.