Батырхэм ямедальхэр

МВД-м ыкIи ФСБ-м къулыкъур ащызыхьыгъэхэм афэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъу дзюдомкIэ къалэу Невинномысскэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм ибэнакIохэм алырэгъум медальхэр къыщыдахыгъэх.

Краснодар, Ставрополь крайхэм, Ростов, Волгоград хэкухэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Темыр Осетием — Аланием, Ингушетием, Адыгеим ялIыкIохэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх. Тиреспубликэ щыщ кIалэхэм тагъэгушIуагъ.

Килограмм 60-м нэс къэзыщэчыхэрэм Мерэм Дамир янэкъокъугъ, ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Тренерхэр Хьакурынэ Дамир ыкIи Акъуищ Бислъан. Килограмм 66-рэ къэзыщэчыхэрэм якуп ПашIо Алый апэрэу щыбэнагъ, текIоныгъэр къыдихыгъ. Тренерхэр Нэпсэу Бислъан, Акъущ Бислъан. Мы купым ящэнэрэ чIыпIэхэр Николай Шаталовымрэ Къуижъ Бислъанрэ къыщыдахыгъэх. Тренерхэр Нэпсэу Бислъан, Беданыкъо Байзэт.

Набэкъо Мурат, кг 73-рэ, ящэнэрэ хъугъэ. ШъэоцIыкIу Рустам, кг 81-рэ, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. ШъэоцIыкIу Айдэмыр, кг 81-рэ, ятIонэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Тренерхэр Беданыкъо Рэмэзан ыкIи Акъущ Мыхьамод.

Ингъуш Владимир, кг 90-рэ, ящэнэрэ хъугъэ. Онтэгъугъэ зэфэшъхьаф зиIэмэ якуп В. Ингъушым апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ, тренерыр Бастэ Сэлым. Кобл ТIахьир, кг 90-рэ, джэрз медалыр къыфагъэшъошагъ, тре-нерхэр Нэпсэу Бислъан, Акъущ Бислъан.

Адыгэ Республикэм ибэнакIохэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къызэрэдахыгъэхэм дакIоу, яIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщыгъэх.