IофшIэн зэфэшъхьафхэр егъэцакIэх

ПропагандэмкIэ инспектор сэнэхьатым Iоф рыпшIэныр псынкIэп. Ащ фэгъэзагъэм жэбзэ дахэ Iулъын, цIыфхэм дэгъоу адэгущыIэн, зыIэпищэнхэ ылъэкIэу щытын, сурэт ыкIи видеотехынхэм афэIэпэIэсэн фае.

Джа лъагъом тетэу илъэс 20-рэ пропагандэм иинспекторэу Iоф ышIагъ Оздэмыр Налбый. Ар джы пенсием щыI, полицием имайор.

— IофшIэныр зесэгъажьэм, компьютерхэр щыIагъэхэп, — ыгу къэкIыжьы Налбый, — къэбархэр машинкэ къызэрыкIокIэ хэтыутыщтыгъэх. Сыдигъуи цIыфхэм садэгущыIэныр, сахэтэу Iоф сшIэныр сикIэсагъ. Ащ дакIоу кIэлэцIыкIухэм жъугъэу Iоф адатшIэщтыгъ. ЕджапIэхэр, IыгъыпIэхэр къэткIухьэщтыгъэх. Инспектор ныбжьыкIэхэр дгъэхьазырыщтыгъэх. Урысые зэнэкъокъоу «Безопасное колесо» зыфиIорэм тикомандэ хэлажьэ, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэри къыщыдехых.

Налбый пенсием щыI нахь мышIэми, IофшIэн зэфэшъхьафхэр егъэцакIэх. Анахьэу ар зыфэгъэзагъэр автоеджапIэу «Ритм» зыфиIорэр ары, водитель ныбжьыкIэхэр ащ щагъэхьазырых