ТхэнымкIэ сэнаущыгъэ зыхэлъхэр къыхагъэщыгъэх

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щызэхащэгъэ зэнэкъокъоу «Мастер пера-2017» зыфиIорэм изэфэхьысыжьхэр мы мафэхэм къэнэфагъэх. ЗэлъашIэщтыгъэ журналистэу Магомед Хункаевым ишIэжь зэрагъэлъэпIэщтым пае ипхъорэлъфхэу Хункаев зэшхэм ШIушIэ фонд къызэIуахыгъэу зэнэкъокъур зэхащэ. Мыгъэ мы апшъэрэ еджапIэм ар я 10-рэу щыкIуагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх зэнэкъокъум изэхэщакIоу, ШIушIэ фондым ипрезидентэу Ибрагим Хункаевыр, лъэпкъ дипломатием ыкIи культурэ зэфэшъхьафхэм язэпхыныгъэ и Гупчэу университетым хэтым ипащэу Саид Мусхаджиевыр, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым мэкъумэщ производствэмкIэ икафедрэ ипрофессорэу Набэкъо Заурбэч, Ингушетием къикIыгъэ лIыкIохэр, ыпэрэ илъэсхэм текIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэр, Магомед Хункаевым иунагъо щыщхэр, иныбджэгъухэр.

ТхэнымкIэ сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэр къыхэгъэщыгъэнхэмкIэ мы зэнэкъокъум ишIогъэшхо къызэрэкIорэр, кIэщакIо фэхъугъэхэм зэрафэразэхэр къекIолIагъэхэм къаIуагъ. ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэ ныбжьыкIэхэм къафэгушIуагъэх ыкIи творческэ хэхъоныгъэхэр ыпэкIи ашIынхэу къафэлъэIуагъэх.

ШIушIэ фондым ипрезидентэу, зэнэкъокъум иучредителэу, политехническэ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ипрофессорэу Индрис Хункаевым гущыIэ зыратым, къыхигъэщыгъ  тхэным фэщагъэхэу зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм IэпэIэсэныгъэу ахэлъым илъэс къэс зэрэхахъорэр.

— 2016 — 2017-рэ илъэсхэм зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм къатхыгъэ анахь дэгъухэр къызыдэхьэгъэ тхылъ къыдэдгъэкIыгъ. Апэрэ илъэсхэм зэхэтщэгъэ зэнэкъокъухэр цIыф цIэрыIохэм афэгъэхьыгъагъэхэмэ, джы лъэныкъохэм нахь зядгъэушъомбгъугъ. ГъэрекIо культурэм и Илъэсэу зэрагъэнэфагъэм пае «К миру и согласию через культуру» ыкIи «Молодежное волонтерство как фактор развития личности» зыфиIорэ лъэныкъохэр къыхэтхыгъагъэх. Мыгъэ темищ яIагъ. «Мастеру пера — 10 лет», «Навстречу Всемирному фестивалю молодежи и студентов в г. Сочи» ыкIи «Живые мысли о природе» зыфиIохэрэмкIэ студентхэм тхыгъэхэр къагъэхьазырыгъэх. ЗэкIэри гъэшIэгъоныгъэх, ау анахьэу тынаIэ зытетыгъэр зэмыдзэкIыгъэу ыкIи зыми темыхыгъэу, мэхьанэшхо зыпхырыщыгъэ тхыгъэу къытфахьыгъэхэр арых, — еIо Индрис Хункаевым.

Зэнэкъокъум зэкIэмкIи тхыгъэ 40 фэдиз къырахьылIагъ. Анахь дэгъоу къыхахыгъэр 20.

Зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэр аграрнэ технологиехэмкIэ факультетым ия 2-рэ курс щеджэрэ Гумэ Анжел. Ащ дышъэ диплом къыфагъэшъошагъ. ЭкономикэмкIэ ыкIи сервисымкIэ факультетым щеджэрэ Сергей Заостровцевым тыжьын диплом къылэжьыгъ.

Хабзэ зэрэхъугъэу, гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэ алъэныкъокIэ хэхъоныгъэхэр зышIыхэу, зэнэкъокъум изэхэщэн зиIахьышIу хэзышIыхьэхэрэр нэужым агъэшIуагъэх. Илъэс зэкIэлъыкIохэм къакIоцI лауреат хъугъэх Адыгэ Республикэм ипэщагъэхэу Джарымэ Аслъан, ТхьакIущынэ Аслъан, тарихъымкIэ шIэныгъэлэжьэу, общественнэ IофышIэшхоу ЦуукI Налбый, нэмыкIхэри. Мыгъэ Щытхъу тхылъыр зыфагъэшъошагъэр Адыгэ къэралыгъо университетым ипрофессорэу, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ докторэу Елена Малышевар ары.

ДЕЛЭКЪО Анет.