Адыгэ Республикэм щыпсэухэу ыкIи ихьакIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Я ХIХ-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заом хэкIодагъэхэм афэгъэхьыгъэ шъыгъо-шIэжь Мафэр 2017-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 21-м Адыгеим щыхагъэунэфыкIыщт.

Мыекъуапэ культурэмкIэ икъэлэ парк дэжь сыхьатыр 17.00-м къыщырагъэжьэнышъ, цIыфхэр жъугъэу зэхэтхэу ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIоныгъэмрэ ясаугъэт дэжь къынэсыщтых.

Я ХIХ-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заом хэкIодагъэхэр агу къызыщагъэкIыжьырэ шъыгъо-шIэжь Мафэм фэгъэхьыгъэ митинг-реквиемыр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние сыхьатыр 18.00-м щырагъэжьэщт.

Iофтхьабзэм шъухэлэжьэнэу шъукъе-тэгъэблагъэ.

ЗэхэщэкIо комитет