Kumpıl Murat Cumhuriyetimizin eski başkanları ile bir araya geldi

Adıge Cumhuriyeti Başı görevini vekaleten yürütmekte olan Kumpıl Murat uzun yıllar Cumhuriyetimizin idareciliğini yapmış olan Carıme Astlan ve Thakuşıne Astlan ile bir araya geldi.

Basın mensuplarına da açık olan toplantılarında cumhuriyetimizin sosyo-ekonomik sorunları, bölgemizin kalkınması için sahip olduğu olanaklardan bahsettiler.

Sosyal alanlarda, federal programların yürütülmesi, etnik ve dini anlaşının pekiştirilmesine hizmet edici faaliyetlerin yürütülmesinin büyük önemi olduğuna değindiler.

Kumpıl Murat’ın belirttiğinne göre Cumhuriyeti başı görevini yerine getiren kişinin daha önceki bölge idarecileri ile bir araya gelmesi güzel bir gelenek halini almış durumda. Gelecekte de bunu memnuniyet içerisinde kendisinin de devam ettireceğini söyledi.

Kumpıl Murat; ‘– Uzun yıllar boyunca Adıgeyin idareciliğini yaptınız, hem hayat hem  politika alanında büyük tecrübeleriniz var. Rusya Federasyonunun bir subyekti olan Adıge Cumhuriyetinin ayaklarının üzerinde dirayetli durması için pek çok şey yaptığınız da şüphesizdir. Her zaman memnuniyet içerisinde bir araya geliyor, bir birimize danışıyoruz.’ dedi.

Carıme Astlan ve Thakuşıne Astlan’ın dediğine göre; her zaman için bçlge idarecisinin ana görevi regionun ilerlemesi. Böylesi yaklaşım halkın yaşam standartlarının yükseltilmesine hizmet edicidir.

Sohbet katılımcıları 2002-2007 yılları arasında Adıgey Cumhurbaşkanı görevini yürüten Şevmen Hazret’i de andılar, onun sayesinde sosyal öneme haiz pek çok şeyin üstesinden gelindiğini söylediler.

Carıme Astlanın altını çizdiği şey ise ‘Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda’ politik önem sahip olaylar üzerinde daha yoğun durulmasının gerektiğiydi.  Kendi dönemi ardından gelen kollektiflerin ise daha ziyadesi ile ekonomik sosyal olaylara eğilmeleri gerekti. Bunlar arasında pek çok proje faydalı bir şekilde hayata geçirildi.

Daha sonra söz alan Thakuşıne Astlan Adıgeyin günümüzde nasıl tanındığına değindi. Ekonomi, tarım, inşaat, turizm ve diğer alanlarda da cumhuriyet büyük tecrübeler edindi. Cumhuriyetin  gösterdiği iyi gelişmeler de ülke idarecilerinin takdirini kazandı.

Bu arada söz alan Kumpıl Murat günümüzde Adıge Cumhuriyeti Bakanlar Kurululunun önündeki ana vazifelerden birisinin federal merkezle işbirliği içeren çalışmalar yapmak, yatırımcıları çekmek bunların sayesinde halkın yaşam standartını daha da iyileştirmek olduğunu belirtti.

Sohbet esnasında, Rusya federasyonun diğer bölgeleri ile olan ilişkilerin geliştirilmesi pekiştirilmesi gerekliliği üzerine de fikir teatisinde bulunuldu.

THARKOHO Adam

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi