IофшIэнымкIэ фитыныгъэр къаухъумэ

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие хабзэр зэрагъэцакIэ-рэмкIэ 2017-рэ илъэ-сым иапэрэ мэзищ зэрихьэгъэ уплъэ-кIунхэм защытегущы-Iэгъэхэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо джырэб-лагъэ щыIагъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм игъэ-цэкIэкIо, иуплъэкIун къулыкъухэм, проф-союзхэм ыкIи IофшIэн языгъэгъотыхэрэм, общественнэ объедине-ниехэм ялIыкIохэр

Зэхэсыгъом пэублэ гущыIэ къыщишIыгъ ыкIи игъэкIотыгъэу яIофшIэн къытегущыIагъ Iоф­шIэнымкIэ Къэралыгъо инспекцием ипащэу Сихъу Русетэ. Нэужым ащ игуадзэхэу Сергей Климченкэмрэ Сергей Абрамцовымрэ зыфэгъэзэгъэ лъэныкъохэмкIэ зэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх.

Инспекцием уплъэкIун-лъыплъэн лъэныкъомкIэ мурадэу, пшъэрылъэу иIэхэм, IофшIэ­нымкIэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэ­хэр анахьэу зэраукъохэу къыхагъэщыхэрэм афэгъэхьыгъэ къэбархэм къэзэрэугъоигъэхэр ащагъэгъозагъэх.

Сихъу Русетэ къызэриIуа­гъэмкIэ, федеральнэ къэралыгъо лъыплъэным анахь щышъхьаIэр IофшIэнымкIэ фитыныгъэм ишапхъэхэр амыукъонхэр ыкIи щыIэныгъэм тэрэзэу щагъэфедэнхэр ары. Республикэ къэралыгъо инспекцием юридиче­скэ лъапсэкIэ Iоф зышIэхэрэм ыкIи шъхьэзэкъо предпринимательхэм алъэныкъокIэ мэзищым уплъэкIуни 150-рэ зэрихьагъ.

Мыщ дакIоу рахъухьагъэм хэмытэу зэрахьэрэ уплъэ­кIун­хэм бэкIэ ахэхъуагъ ыкIи япчъагъэ 144-м нэсыгъ. Ар зэ­лъытыгъэу IофшIэнымкIэ ин­спектор шъхьаIэм къыхигъэщыгъэр — цIыфхэм яфитыны­гъэхэр чанэу къаухъумэ зэрэхъугъэр, инспекцием зыкъы­фагъазэмэ, ищыкIэгъэ къэбарыр игъэкIотыгъэу зэралъа­гъэIэсырэр, ащкIэ электроннэ сервисхэр яIэ зэрэхъугъэр арых.

Нэбгыри 199-у закъыфэзгъэ­загъэхэр анахьэу зыгъэгумэ­кIыхэрэр игъом ялэжьапкIэ къазэрэрамытырэр (хэукъоныгъэ 61-рэ), IофшIэнымкIэ зэзэгъы­ныгъэ къазэрэдамышIырэр е зэрэзэпагъэурэр (хэукъоныгъэ 31-рэ), хэбзэнчъэу IофшIапIэм къызэрэIуагъэкIыхэрэр, IофшIэ­ныр къызэраухъумэрэр (хэукъо­ныгъэ 91-рэ).

2017-рэ илъэсым иапэрэ мэзищ IофшIэнымкIэ къэралыгъо инспекторхэм IэнатIэ зиIэ ыкIи юридическэ лъапсэкIэ Iоф зы­шIэрэ нэбгыри 185-мэ административнэ пшъэдэкIыжь ара­гъэхьыгъ.

Iэшъынэ Сусан.