Адыгеим иэкономикэ ихэхъоныгъэ иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Патрушевым зэIукIэгъу дыриIагъ.

Лъэныкъохэр зытегущыIагъэхэр республикэм иэкономикэ ихэхъоныгъэ епхыгъэ Iофыгъохэр, мэкъумэщ-къыдэ­гъэкIыжьын лъэныкъомкIэ инвестиционнэ проектыкIэхэр гъэцэкIагъэ зэрэщыхъущтхэр, предпринимательствэ цIыкIум IэпыIэгъоу ратыщтыр ыкIи цIыфхэм банк фэIо-фашIэхэр нахь псынкIэу афызэшIохыгъэнхэр арых.

ЗэIукIэгъум зэрэщыхагъэунэ­фыкIы­гъэмкIэ, Россельхозбанкыр мэкъумэщ-къыдэгъэкIыжьын комплексым ыкIи республикэм иэкономикэ инэ­мыкI лъэныкъо пэрытхэм ячIыфэт шъхьаIэу щыт. Банкым иIэпыIэгъу хэ­лъэу Адыгеим имэкъумэщ хъызмэт­шIэпIэ инхэм хэхъоныгъэ ашIы, джащ фэдэу фермер хъызмэтшIапIэхэми нахь заушъомбгъу — илъэсэу икIы­гъэм республикэм иагробизнес чIыфэу сомэ миллиарди 4 фэдиз IэкIигъэ­хьагъ. Россельхозбанкым республикэм щызэшIуахырэ IофшIэнхэм апэIуагъэхьэрэ мылъкум ипроценти 100 фэдиз еубыты.

Россельхозбанкым икъутамэ республикэм Iоф зыщишIэрэ уахътэм къыкIоцI Адыгеим иэкономикэ сомэ миллиард 37,4-рэ IэпыIэгъоу ритыгъ, ащ щыщэу сомэ миллиард 34-р Адыгеим имэкъумэщ-къыдэгъэкIыжьын лъэныкъо ихэхъоныгъэ хилъхьагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу