Республикэм IэпыIэгъу къыфэхъущтых

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет экономикэ политикэмкIэ и Комитет идэкIыгъо зэхэсыгъо Адыгеим щыкIуагъ. Къыхэгъэщыгъэн фае, мыщ фэдэ зэхэсыгъо апэрэу зэрэзэхащагъэр. «Особенности социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в современных условиях» зыфиIорэ Iофыгъор ары зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэр. ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэ иапэрэ гуадзэу Николай Федоровым Iофтхьабзэр зэрищагъ.

Зэхэсыгъом джащ фэдэу хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат, Феде­рациемкIэ и Совет экономикэ полити­кэмкIэ и Комитет ипащэу Юрий Нееловыр, сенаторхэу Хъопсэрыкъо Муратрэ Вячеслав Шверикасрэ, нэмыкI­хэри.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм пэублэ псалъэ къышIызэ, блэкIыгъэ илъэсым Адыгеим и Мафэхэу ФедерациемкIэ Советым щыкIуа­гъэхэм непэрэ зэIукIэгъур къакIэлъыкIоу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ.

— Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэр ешIых, бюджетым игъэ­зекIонкIэ шIуагъэ къытэу зиIофшIэн зэхэзыщэрэ шъолъырхэм республикэр ащыщ. УФ-м и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэр шIокI имыIэу тэгъэцакIэх. Зянэ-зятэ зимыIэжь сабыйхэм ыкIи фэгъэкIотэныгъэ зиIэ цIыф купхэм псэ­упIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм иIофыгъуи зэхэтэфы. Мы аужырэ илъэсхэм регионым лэжьыгъэ бэгъуагъэ къе­хьыжьы, джащ фэдэу пынджым, чъыгхатэхэм аубытырэ чIыгу гектарым и­лъэс къэс хэтэгъахъо. ЕзгъэжьэгъэкIэ фермерхэм ыкIи былымхъуным фэгъэзагъэхэм IэпыIэгъу тафэхъу. Мы аужырэ илъэсхэм анахьэу тынаIэ зытет лъэныкъохэм ащыщ экономикэм къыхалъ­-хьэ­рэ инвестициехэм ахэгъэ­хъогъэныр, ащ хэхьэ зекIон отраслыр. Джырэ уахътэм мэхьанэшхо зэттыхэрэм ащыщ зыгъэпсэфыпIэу «Лэгъо-Накъэ» ипроект гъэцэкIэгъэныр. Мы лъэныкъохэмкIэ шъуишIуагъэ къытэ­жъугъэкIынэу тышъу­щэгугъы, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Комплексэу «Лэгъо-Накъэ» игъэпсын лъыгъэкIотэгъэным, магистральнэ псы­рыкIуапIэм ишIын пэIухьащт ахъщэр республикэм къыIэкIэхьаным, мэкъумэщ культурэхэр ошъум щыухъумэгъэн­хэм фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн, нэмыкI Iофыгъохэми къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх.

— Федеральнэ гупчэм къикIэу къы­тIупщырэ ахъщэр шIуагъэ къытэу Адыге­им зэрэщагъэфедэрэм мэхьанэшхо иIэу сэлъытэ. Непэ тызтегущыIэгъэ Iофыгъо­хэмкIэ, проектэу къэжъугъэнэфагъэ­хэм­кIэ IэпыIэгъу тыкъызэрэшъуфэхъу­щтыр пытагъэ хэлъэу къэсIон слъэ­кIыщт. Мыщ фэдэ дэкIыгъо зэхэсыгъо­хэр нахьыбэу зэхатщэхэзэ тшIымэ, ишIогъэшхо къызэрэкIощтым щэч хэлъэп, — къыIуагъ Николай Федоровым.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.