Ямедальхэр джэрзых

«Эльбрус» Щэрджэскъал — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ 83:85.

Мэлылъфэгъум и 19-м Щэрджэскъалэ щызэIукIагъэх.

Ящэнэрэ чIыпIэм икъыдэхын ешIэгъухэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх. ­Апэрэ зэIукIэгъуитIур «Динамо-МГТУ-м» къыхьыгъ. Ящэнэрэ ешIэ­гъум «Эльбрусым» текIоныгъэр Щэрджэскъалэ къыщыдихыгъ.

— Я 4-рэ зэIукIэгъум текIоны­гъэр къэпхьыныр къинэу щытыгъ, — къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым. — Я 4-рэ такъи­къи 10-м къыкIоцI гъогогъуи 8 командэхэр чIыпIэу зыдэщыт­хэмкIэ зэхъожьыгъэх. Такъикъи 2 фэдиз къэнагъэу бысымхэм апэ тишъыгъ. Аужырэ нэгъэупIэ­пIэгъухэм «Эльбрусым» хъа­гъэм Iэгуаор ридзэнэу гугъэ едгъэ­шIы­­гъэп, 85:83-у къэтхьыгъ.

Тикомандэ къыхэщыгъэх Н. Ере­миныр — очко 20 къытфи­хьыгъ. А. Гапошиным очко 25-рэ, А. Чураевым 13, П. Россо­вым 11 къахьыгъ.

Джэрз медальхэр «Динамо-МГТУ-м» къыфагъэшъошагъэх. ТиешIакIохэм, тренерхэм тафэ­гушIо.