Илыегъэ уплъэкIунхэр бизнесым тедгъаохэ хъущтэп

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Мурат Урысыем хэбзэIахьхэмкIэ и Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Ды­шъэкI Адамрэ Адыгэ Республикэм финанс­хэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбыйрэ зэIукIэгъу адыри­Iагъ.

ГъэрекIорэ мы илъэ­сым иапэрэ кварталрэ республикэм ифинанс документ шъхьаIэ зэрагъэцэкIагъэм, мы­гъэ республикэ бюджетым фе­дэу къихьанэу къырадзэрэм ате­гущыIагъэх.

Долэ Долэтбый къызэриIуа­гъэмкIэ, хэбзэIахьхэм яугъоин­кIэ Адыгеир урысые шапхъэхэм ашъхьадэкIыгъ. ДышъэкI Адам къызэриIотагъэмкIэ, Уры­сые Федерацием изэхэугъоегъэ бюджет гъэрекIо процент 18 (сомэ миллиарди 2,9-м ехъу) къыхэхъуагъ, пстэумкIи сомэ миллиард 12,7-м ехъу къи­хьагъ. ГъэрекIо Адыгэ Республикэм изэхэугъоегъэ бюджет федэу сомэ миллиарди 9,5-рэ къихьагъ, сомэ миллиард 1,2-кIэ нахьыбэ хъугъэ, планыр проценти 104-у агъэцэкIагъ. Хьакъу­лахь лъэпкъ пстэуми яугъоин­кIэ планыр агъэцэкIагъ. Мы илъэ­сым иапэрэ квартали бюджетхэр рагъэкъугъэх. ГурытымкIэ хэбзэIахьхэр проценти 130-м нэсэу аугъоигъэх.

КъумпIыл Мурат зэIукIэм хэ­лэжьагъэхэм пшъэрылъ афи­шIыгъ игъом цIыфхэм амытыгъэ хэбзэIахьхэм якъегъэ­Iы­хын­кIэ Iофэу ашIэрэр лъагъэ­кIотэнэу, кадастрэ уасэм къы­пкъырыкIыхэзэ тапэкIэ амы­гъэкощырэ мылъкум тефэрэ хэ­бзэIахьыр зэратыщтым епхы­гъэу псэуалъэхэр зиунэе мылъкоу щытхэр нахь икъоу зэхэ­фыгъэнхэмкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэрахьанхэу.

УплъэкIун Iофтхьабзэхэр нахь макIэу зэхэщэгъэн зэрэ­фаем Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэца­кIэ­рэр шъхьафэу къыщыуцугъ.

«Адыгеим ихэбзэIахь къулы­къу гъэхъагъэ хэлъэу иIоф­шIэн зэхещэ. Республикэм на­хьыбэу хэбзэIахьхэр зэрэщаугъоигъэр анахьэу зэпхыгъэр экономикэм­кIэ ащ иIофхэм язытет на­хьы­шIу зэрэхъугъэр ары.­ Биз­несым зэрар рамы­гъэ­шIэу хьа­къулахьхэр угъоигъэн­хэмкIэ хэ­бзэIахь­хэмкIэ Федеральнэ къу­лыкъум иполи­тикэ дегъэ­штэгъэ­­ным мэхьанэ­шхо иI», — къы­Iуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ  гъэнэфагъэкIэ зыгъэ­ца­кIэрэм.