Уц уасэхэм къащагъэкIагъ

Iэзэгъу уцхэр лъапIэх. Пащэхэр уасэхэм алъэплъэхэу аIоми, ахэм къащыкIагъэу цIыфхэм къаIорэп. ЩыIакIэри нахь къы­зэреIыхыгъ, псауныгъэмкIэ ар дэгъоп. Ар хэгъэкIи сымэджэщым къыщызэбгъэ­Iэ­зэнхэри IэшIэхыжьэп.

Ушъхьагъу зэфэшъхьафхэр къафагъотыхэзэ къэсымэджагъэр сымэджэщым чIагъэгъолъхьаным пэрыохъухэр къызэрафа­шIы­хэ­рэр IэпыIэгъу зищыкIа­гъэ­хэм къаIо.

Федеральнэ антимонопольнэ къулыкъум къызэ­ри­IорэмкIэ, фармакологическэ компаниехэм цIыф­хэм аращэрэ Iэзэгъу уц лъапIэхэм ауасэ ызыны­къо хагъэкIынэу ялъэIугъэх ыкIи къытырагъэна­гъэх. Ахэр 88-рэ мэ­хъух. Зы илъэсым ­телъытагъэ­мэ цIыфхэм уц лъапIэхэм алъатырэ ахъщэр милли­ардитфыкIэ нахь макIэ хъущт.

Мы Iофыгъом кIэщакIо фэхъугъэр Президентэу Вла­димир Путиныр ары. Ащ иунашъокIэ ФАС-м иIофышIэхэм цIыфхэм бэ­рэ агъэфедэрэ уц лъапIэ­хэр зэращэрэ уасэхэр арагъэуплъэкIугъэх. Зэфэхьысыжьхэр ашIыхэ зэ­хъум, уцхэр хэгъэгу зэфэ­шъхьаф 44-мэ зэрэщащэхэрэр зыфэдизхэр зэра­гъэшIагъэх.

ФАС-м уплъэкIунхэмрэ щэн-щэфынхэмрэкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуа­дзэу Н. Шаравскаям нэ­мыкI уц ­зэфэшъхьафхэми ауасэхэр зэрауплъэ­кIухэ­рэр къыIуагъ. ЛъапIэу ащэхэрэм ахэфагъэх ВИЧ-узыр, жъэгъэузыр, гепати­тыр къызэузыхэрэм агъэ­федэхэрэр.

ФАС-м итхьаматэу Игорь Артемьевым къызэ­риIорэмкIэ, 2016-рэ илъэ­сым къыщегъэжьагъэу уц зэфэшъхьафи 150-мэ ауасэхэр къырагъэIыхынхэ алъэкIыгъ. Урысые Федерацием псауныгъэр къэ­ухъумэгъэнымкIэ и Ми­нистерствэ итхьаматэу Ве­роника Скворцовами Iэ­зэгъу уцхэм ауасэхэм къы­зэрэщагъэкIэщтым тапэкIи Iоф зэрэдашIэщтыр къы­Iуагъ. Анахьэу къэралыгъо ахъщэкIэ къащэфырэ уц лъапIэхэм джыри ахъщэ тедзэхэр афамышIыхэу, анахь макIэу зэрэпщэн плъэкIыщт пчъагъэхэмкIэ зэрэIуагъэкIыщтхэм лъы­плъэщтых.

Уц лъапIэхэу къащэфыхэрэм алъатырэ уасэхэмрэ зэращэхэрэмрэ зызэб­гъапшэхэкIэ, процент 30-кIэ зэтекIыхэу министрэм къыIуагъ. Джащ фэдэу фармакологическэ хъызмэтым хэщэгъэ къулыкъоу уц уасэхэр инэу къэзыIэ­тыхэрэр щэн-щэфыным зэрэхагъэкIыпэн алъэкIы­щтыри В. Скворцовам къы­хигъэщыгъ.

(Тикорр.).