Республикэ сымэджэщым ихьэкIагъэх

Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым мы мафэхэм Мыекъопэ медицинэ колледжым щеджэрэ студентхэр къырагъэблэгъагъэх. Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIагъэр специалист ныбжьыкIэу еджапIэр къэзыухыхэрэм мыщ IофшIэпIэ чIыпIэ щагъотын зэралъэкIыщтыр агурагъэIоныр, ащ фэгъэхьыгъэу гущыIэгъу афэхъунхэр ары.

Сымэджэщым щылажьэхэрэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэр, анахьэу мэхьанэ зэратырэ лъэны­къохэр ныбжьыкIэхэм къафа­Iо­та­гъэх, нэIуасэ афашIыгъэх.

Зэхэсыгъом къызэрэщаIуа­гъэмкIэ, Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым медсестрахэр ищыкIагъэх. Джырэ уахътэм ехъулIэу сымэджэ­щым нэбгырэ 34-рэ фэдиз аштэн алъэкIынэу IофшIэпIэ чIыпIэхэр иIэх. Илъэс къэс Мыекъопэ медицинэ колле­джым мы сэнэхьатыр нэбгырэ 40-м ехъумэ щызэрагъэгъоты, ау сымэджэщхэм Iоф ащашIэнэу кIорэр мэкIэ дэд. Апшъэрэ гъэсэныгъэ зэрагъэгъоты ашIо­игъоу медицинэ еджапIэхэм ныбжьыкIэхэр нахьыбэрэм ачIэ­хьажьых, е нэмыкI къалэхэм Iоф ащашIэнэу загъазэ. Ахэр зыхэкIыжьыхэкIэ республикэм ит медицинэ учреждениехэм Iоф ащызышIынэу аIухьэрэр макIэ, ащ къыхэкIэу гумэкIы­гъор зэшIохыгъэ хъурэп.

«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело» ыкIи «Лабораторная диагностика» зыфиIорэ сэнэхьатхэр зэзыгъэгъотырэ студентхэм нэужым Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым иврач шъхьаIэу Чэужъ Нателлэ гущыIэгъу афэхъугъ. Сымэджэ­щым Iоф щыпшIэным пае шIэныгъэу пIэкIэлъын, анахьэу унаIэ зытебгъэтын фэе лъэныкъохэр къыIотагъэх, щысэхэр къыхьыгъэх. Врач шъхьаIэм джащ фэдэу лэжьапкIэми игугъу къышIыгъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.