ЖъоныгъуакIэм хым техьащт

Мыгъэрэ зыгъэпсэфыгъо уахътэм ехъу­лIэу цIыфхэр псым тетхэу зыплъыхьакIо езыщэжьэщтхэ къухьэшхор зэрагъэхьа­зырыжьыщтыр тапэкIи къаIогъагъ. Хы круи­зым къалэхэу Шъачэ, Новороссийскэ, Ялтэ, Ставрополь къыхеубытэх.


Краснодар краим и Губернаторэу Венниамин Кондратьевым къызэриIуа­гъэмкIэ, лайнерэу «Князь Владимир» зыфиIорэр апэ­рэ рейсым зытехьащтыр жъоныгъуакIэм и 6-р ары. КъухьэкIэ Къырым нэсыщт цIыфхэм Хэгъэгу зэошхом иветеранхэри адэ­кIонхэ зэралъэкIыщтыр губернаторым къыхигъэщыгъ.

Гъогум мэфих ыхьы­щтыр. Апэрэ круизым нэ­бгырэ 500 — 600 хэлэжьэщт. «Росморпортым» ипресс-къулыкъу къызэри­тырэмкIэ, билет уасэхэр сомэ мин 25-м къыще­жьэх. Къухьэм каютэ 337-рэ хэт, нэбгырэ 940-рэ зэрищэшъунэу щыт. Ащ нэмыкIэу бассейни 4-мэ, ресторани 2-мэ, кинотеат­рэм, бархэм цIыфхэм за­щагъэпсэфын алъэкIыщт. КIэлэцIыкIухэм, пенсием кIуагъэхэм, дзэ къулыкъур зыхьыхэрэм билетхэм нахь ахъщэ макIэ алъатыщт. Лайнерым чъэпыогъум нэс цIыфхэр зэрищэщтых.

(Тикорр.).