Жъгъэими, миллионым ехъу

Псыкъефэххэм цIыфхэм ахъщэ жъгъэйхэр ахадзэхэу хабзэ. Ар къэзыугупшысыгъэр зыми гъэнэфагъэу ышIэрэп, ау зэкIэми уитхьалъэIу къапIоу, псым уакIыб фэ­бгъа­зэу ахъщэр зыхабдзэкIэ узыфаер къыб­дэ­хъущтэу аIо.

Италием икъэлэ гупчэу Рим дэт псыкъефэхым икIыгъэ илъэсым доллар миллионрэ ныкъорэ фэдиз хадзагъэу къалъытагъ, ар 2013-рэ илъэсым псым хатэкъогъагъэм доллар ми­нишъэ фэдизкIэ нахьыб.

Туризмэ хъызмэтым ипа­­­­щэхэм къызэраIорэмкIэ, зыгъэпсэфакIохэм яахъ­щэу псым къыхахыжьырэр шIу­шIэ католиче­скэ организациехэм афагощы. АхъщэмкIэ тхьа­­мы­­­кIэхэр агъашхэх, ыпкIэ амы­тэу ящыкIагъэхэр къыз­щаратыщт тучанхэр къызэIуахых, сэдэкъэхэдз­хэм чэщыр зыщырахыщт псэуалъэхэр афагъэпсых.

Ахъщэм нэмыкIэу псым IункIыбзэхэр, бгъэхалъхьэ­хэр, дышъэм хэшIыкIыгъэ цэхэр, пшъэрылъхэр, нэ­мыкI пкъыгъохэри къыхахых. Рим дэт псыкъефэхым «ТревикIэ» еджэх. Ар я 18-рэ лIэшIэгъум агъэ­псыгъагъ. Аужырэу ар биз­несмен цIэрыIохэм 2015-рэ илъэсым агъэкIэ­жьыгъ.