Гъогу щынагъохэр ауплъэкIугъэх

Республикэм идинлэжьхэр Къэралыгъо автоинспекторхэм ягъусэхэу гъогу хъугъэ-шIагъэхэр нахьыбэу зыщыхъурэ чIыпIэхэр къаплъыхьагъэх. ГъогурыкIоным ишапхъэхэр водительхэм зэраукъохэрэм лъыплъагъэх.

Ахэм зэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, хэбзэнчъэу цIыфыр мызекIоным фэппIуныр, фэбгъэсэныр унагъом къыщежьэнэу щыт. Гъогухэм атехъухьэрэ тхьамыкIагъохэр нахь макIэ шIыгъэнхэм, дэгъэзыжьыгъэнхэм афэшI акъылыгъэ зыхэлъ зекIуакIэрэ скорость щынэгъончъэрэ водительхэм къыхахынхэу быслъымэн ыкIи чыристан динхэм ялIыкIохэр къыфэджа­гъэх. АщкIэ мыхэм Урысые унэгъо Iофтхьабзэу «ЩыIэныгъэр къызэтегъан! Скоростым къыщыгъакI!» зыфиIорэм дырагъэштагъ.

Iофтхьабзэм изэхэщакIохэм гъогурыкIоным хэлэжьэрэ пстэуми джыри зэ агу къагъэкIыжьы — яунагъо ыкIи къапэблэгъэ цIыфхэм апашъхьэ пшъэдэкIыжьэу ахьырэр зыщарэмыгъэ­гъупш.