Медальхэм тапэблагъ

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Эльбрус» Щэрджэскъал — 97:71 (20:21, 24:18, 20:16, 33:16). Мэлылъфэгъум и 12-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

Джэрз медальхэм якъыдэхын фэгъэхьыгъэ ятIонэрэ зэIукIэгъум Адыгэ Республикэм ибаскетбол командэ ешIэкIэ дэгъу къыщигъэ­лъэгъуагъ. ХьакIэхэр яIэпэIэсэ­ны­гъэкIэ «Динамо-МГТУ-м» нахь лъэшыхэп. Ар «Эльбрусым» зы­ди­­шIэжьызэ, гуетыныгъэ ин ешIа­кIо пэпчъ къызыхигъафэщтыгъ. Хъурджанэм пэчыжьэхэу хъагъэм Iэгуаор бэрэ радзэныр Щэр­джэскъалэ къикIыгъэхэм къадэхущтыгъэп. Ухъумэн Iофыгъохэр тиешIакIохэм цыхьэшIэгъоу агъэ­цэкIагъэх.

— Я 32-рэ такъикъым нэс рэхьат тиIагъэп. Оч­коуи 2 — 5-кIэ хьакIэхэм апэ титыгъ, — къытиIуагъ «Динамо— МГТУ-м» итренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым. — Нахь шъуамбгъоу тешIэ­ным тызэрэпы­лъым дакIоу псын­кIэу тапэкIэ тилъы­щтыгъ, ащ фэдэ къэ­гъэзапIэм хьа­кIэ­хэр фэмыхьазырхэу къэлъэгъуа­гъэх.

Апэрэ зэIукIэгъум Павел Рос­совыр дэгъоу щешIагъ, очко 21-рэ къытфихьыгъ, ятIонэрэ зэнэ­къокъум Н. Ереминыр, И. Коротко­выр, П. Россовыр, А. Напошиныр, И. Хмарэ къыщыхэтэгъэщых. ТекIоныгъэм икъыдэхын яIахьышIу ха­шIыхьагъ.

ТекIоныгъэр гъогогъуищэ къыдэзыхырэм джэрз медальхэр фагъэшъошэ­щтых. Мэлылъфэгъум и 18 — 19-м зичэзыу ешIэ­гъухэр Щэрджэс къалэ щыкIощтых. «Эльбрусым» ешIэгъуитIуми текIоныгъэр къащыдихмэ, я 5-рэ зэIукIэгъур ящы­кIагъэ хъумэ, мэлылъфэ­гъум и 21-м Мыекъуапэ щыкIощт. ЕшIэгъур зыхьырэм джэрз медальхэр фагъэ­шъошэщтых.