АтекIуагъэр лъыкIотэщт

Урысыем и Къыблэ самбэмкIэ изэнэкъокъу Ермэлхьаблэ щыкIуагъ. 2001 — 2002-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэмрэ пшъашъэхэмрэ бэнэпIэ алырэгъум яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ. Адыгеим щыщхэм медальхэр къыдахыгъэх.

БэнэкIо 400 фэдиз текIоныгъэм фэбэнагъ, ахэр шъолъыри 7-мэ къарыкIыгъагъэх. Къырым, Краснодар краим, Ростов, Волгоград, Астрахань хэкухэм, нэ­мыкIхэм ялIыкIохэр хагъэунэфы­кIырэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх.

Адыгеим щыщэу Шэуджэн Тимур, кг 42-рэ, дышъэ медалыр къыдихыгъ. Тренерэу А. Гъомлэшкым егъасэ. Хьакъуй Анзор, кг 46-рэ, ЦIыкIушъо Асхьад, кг 50, Нэхэе Адэлбый, кг 60, Георгий Порфировым, кг 72-рэ, Хьакъуй Амир, кг 78-рэ, тыжьын медальхэр къафагъэ­шъошагъэх. Тренерхэу А. Гъомлэшкым, Б. Акъущэм, А. Хьабэхъум, Д. Хьакурынэм тибэ­накIохэр агъасэх.

Тыгъужъ ТIахьир, кг 42-рэ, Бэгъ Суандэ, кг 38-рэ, ящэнэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх. Тренерхэу А. Хьабэхъумрэ А.Чэтыжъымрэ япащэх.

ЖъоныгъокIэ мазэм Дунэе турнирэу «ТекIоныгъэм» Шэу­джэн Тимуррэ ЦIыкIушъо Асхьадрэ хэлэжьэщтых. ЗэIукIэгъухэр Санкт-Петербург щыкIощтых. Ти­бэнакIохэр Къыблэм ихэшыпы­кIыгъэ командэ хэтыщтых. Урысыем икIэлэеджакIохэм я Спартакиадэ Т. Шэуджэныр щыбэнэщт.

Сурэтым итхэр: Нэхэе Адэлбый медальхэр къыдэзыхы­­гъэ­хэм ахэт (сэмэгумкIэ апэрэу щыт).