«УмыкIожь»

Уахътэ къыхэкIыгъ Мэт Жаннэ иорэдхэр сценэм темыкIыхэу, радиом, телевидением зэпымыоу къатхэу.

Мэкъэ шъэбэ, мэкъэ дахэкIэ ащ къыIорэ орэдхэр цIыфхэм якIэсагъэх. Ау анахьэу гум къыдэкIуаерэр «УмыкIожь» зы­фиIорэ орэдэу Тхьабысымэ Умарэ ыусыгъэу Жаннэ къыIо­щтыгъэр ары.

Жаннэ ежь зыфиусыжьыгъэу къычIэкIыгъ, ныбжьыкIэу зигъонэмыс хъугъэ, кIожьыгъэ…

Жаннэ опернэ орэдыIуагъ, исэнэхьаткIэ IэпэIэсагъ, псаоу щы­Iагъэмэ, гъэхъагъэхэр ышIын­хэ ылъэкIыщтгъагъэ. Зыр гъэ­хъагъэм къыфэкIоным пае илъэ­сыбэ ищыкIагъ, Iофышхо зы­дишIэжьын, IэпэIэсэныгъэ, гъэсэныгъэ ищыкIагъ. Жаннэ зы­щы­кIэщтыгъэ закъор псауныгъэр ары, адрэхэр зэкIэри иIагъ… ОрэдыIом ымэкъэ дахэ экспертхэм джыри агъэшIагъо, ар Анна Герман, Роза Рымбаевам афагъадэ. Ащ фэдэ макъэр консерваторием щыбгъэпсышъу­щтэп, ар Тхьэм къыпхелъхьэ.

Жаннэ унагъо иIагъэп, сабый ыгъотынэуи игъо ифа­гъэп. Бзылъфыгъэ шъабэу, зыхэтхэм захигъэкIуакIэу щытыгъ, ау адыгэ культурэм пытэу хэуцо­гъэ орэдыIо IэпэIасэу зыкъи­гъэлъэгъонэу игъо ифэгъагъ.

«УмыкIожь» зыфиIорэ орэдыр непэ нэмыкIэу къыбгурэIо, щыIэныгъэр жъалымэу къызэ­рэхэкIырэр зэхэошIэ.

Адыгэ культурэр мэшIокум иаужырэ вагон фэд, уфэмысакъэу, къэмыгъэгъунэмэ мэкIэ-макIэу пыкIодыкIын ылъэкIыщт. Ау Жаннэ цIыфхэм зэращымыгъупшэрэм, къыгъэшIагъэр макIэми, цIыфхэм дахэкIэ агу къызэринагъэм хьаулыеу зэрэ­щымыIагъэр къегъэлъагъо.

Ирина Резцова.

ЗэзыдзэкIыгъэр Сихъу Гощнагъу.