ЗЭНЭКЪОКЪУМ ЗЫФАГЪЭХЬАЗЫРЫ

«Интерралли Шъхьэгуащэ — 2017-рэ» зыфиIорэ зэнэкъокъур тиреспубликэ зэрэщы-кIощтым фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъу Мыекъуапэ щызэхащагъ. Мэлылъфэгъум и 25-м спорт зэнэкъокъухэр аублэщтых, жъоныгъуакIэм и 2-м аухыщтых.

Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Петр Карьяновым къызэрэтиIуагъэу, Урысыем изэIукIэ­гъухэр гъогогъуитIо кIощтых. Нэбгыри 4-р ыкIи нэбгыри 6-р псы спортым шъхьафэу щызэнэкъокъущтых. РафтингымкIэ Адыгэ Республикэм изэнэкъокъу гъэшIэгъон хъущтэу зэхэ­щакIохэр мэгугъэх.

Мыекъопэ районым ипсэупIэу Гъозэрыплъэ дэжь щызэIукIэщтых. Мэлылъфэгъум и 29-м, жъоныгъуакIэм и 1-м зэIукIэгъухэм ахэлэ­жьэщтхэм судьяхэр нахь алъыплъэщтых. ТекIо­ныгъэр къыдэзыхырэ командэхэр Европэм изэнэкъокъу хэлэжьэщтых.

Сахьидэкъо Нурбый.

Сурэтым итыр: псы спортымкIэ зэIукIэгъухэр макIох.