Хирург цIэрыIор Мыекъуапэ щыIагъ

Нэмыц хирург цIэрыIоу Оливер Томуш мы мафэхэм Мыекъуапэ щыIагъ. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым хэт медицинэ институтым ия 3 — 4-рэ курсхэм ястудентхэм апае ар лекцие къеджагъ.

ЗэлъашIэрэ нэмыц хирургыр Мыекъопэ технологическэ университетым ипрофессор, идоктор гъэшIуагъ. Ар аIукIагъ университетым иректорэу Къуижъ Саидэрэ еджапIэм ипрезидентэу ТхьакIущынэ Аслъанрэ. Ахэр мы еджапIэмрэ Фрайбург университетым иклиникэу хирургыр къыздикIыгъэмрэ зэрэзэдэлэжьэщтхэм, зэзэгъыныгъэу урысые ыкIи германскэ университетхэм зэ­дашIыгъэхэр зэрагъэцакIэхэрэм атегущыIагъэх.

Адыгэ республикэ клиниче­скэ сымэджэщым Оливер Томуш студентхэм лекцие къащы­феджагъ. Мыр апэрэп Адыгеим къызэрэкIорэр, къакIо къэс лекцие гъэшIэгъонхэм врач хъущт ныбжьыкIэхэр арегъэ­дэIух. Ахэр непэ зигъо шъыпкъэ Iофыгъохэу диагностикэм ыкIи операциехэм язэхэщэн афэгъэхьыгъэх.

(Тикорр.).