Нэфрыгъуазэм ышъохэр

Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 16-м АР-м Къэралыгъо автоинспекторхэр еблэгъагъэх.

Ащ чIэсхэм гъогу зэпыры­кIыпIэхэм янэшэнэ шъхьаIэхэр, нэфрыгъуазэм шъо зэфэшъхьа­фэу иIэхэр къафаIо­тагъэх. Щынэгъончъэным зы­къегъэIэты­гъэнымкIэ нэфынэр къэзытырэ пкъыгъохэм яшIуа­гъэу къа­кIорэм, ахэр зэрагъэ­федэнхэ фаем ащагъэгъозагъэх.

ЯцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу гъогурыкIоным ишапхъэхэр сабыим хэплъхьанхэм гъогу-транспорт фыкъоныгъэхэр нахь макIэ хъунхэмкIэ ыкIи зыпкъ итынхэмкIэ мэхьанэ иIэу инспекторхэм алъытэ.

Iофтхьабзэр окIофэ, джэгукIэ зэфэшъхьафхэр зэхэщакIо­хэм къызфагъэфедагъэх: «Нэфрыгъуазэр къэугъой», «Водителыр ыкIи ащ къыдисыр», «ЛъэсрыкIохэм апае шапхъэхэр». КомандитIоу гощыгъэхэу джэгугъэх — «Нэфрыгъуа­зэхэр» ыкIи «ЛъэсрыкIохэр». НыбжьыкIэ цIыкIухэр чанэу зэ­нэкъокъугъэх, яшIэныгъэхэр къа­гъэлъэгъуагъэх, амышIэхэрэр агурагъэIуагъэх. Къэралыгъо автоинспекторхэм зэра­лъытэрэмкIэ, еджапIэм чIэмы­хьэхэзэ кIэлэцIыкIухэм зэпымыоу шапхъэхэр ябгъашIэхэмэ, нэрылъэгъоу ябгъэлъэгъухэмэ, хабзэр зымыукъорэ цIыфхэу къэтэджыщтых.