Волонтерхэр аштэх

Мэлылъфэгъум и 22 — 23-м экологием фэгъэхьы­гъэ Iофтхьабзэу «Хэшъаер гъэтIыс!» зыфиIорэр кIощт. Ащ кIэщакIо фэхъугъэх чIыопсыр къэухъу­мэгъэнымкIэ мыкъэралыгъо Гупчэу «НАБУКавказ» ыкIи адыгэ научнэ обществэу «Кавказым ичIыопс и Гупч» зыфиIохэрэр. Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим хэкIодыкIыжьырэ хэшъаер волонтерхэм Мыекъопэ районым икъушъхьэхэм аща­гъэтIы­сыщт.

— ТапэкIэ мы чъыг лъэпкъыр къызыщыкIыщтыгъэ чIыгу Iахь къэдгъотыгъ. Волонтерхэр тигъусэхэу ащ колхидэ хэ­шъаер щыдгъэтIысыщт.

Ащ фэдэу чIыопсым хэкIо­дыкIыжьырэ чъыгхэм «къагъэ­зэжьынымкIэ» Iофтхьабзэу зэхэтщэщтым ишIуагъэ къэ­кIонэу тэгугъэ. Тхылъ Плъыжьым дэхьэгъэ чъыгыр къэ­гъэнэжьыгъэнымкIэ ишIуагъэ къэкIощт ар зыгъэкIодырэ хьэ­цIэ-пIацIэу «самшит огневкэкIэ» заджэхэрэр гъэкIоды­гъэ­ным. Ащ пае гектари 4 хъурэ чIыгум уц гъэнэфагъэ тетыутхэщт, — къыIуагъ чIыо­псыр къэухъумэгъэнымкIэ мы­къэралыгъо Гупчэу «НАБУ-Кавказ» зыфиIорэм ипащэу Елена Губченкэм.

Волонтер 30-у мы зыцIэ къетIогъэ организациехэм къыхахыщтхэм чъыг 200 агъэ­тIы­сыщт. ЧIыгоу ахэр зыщагъэ­тIысыщтыр пэшIорыгъэшъэу аукъэбзыщт.

Экологие Iофтхьабзэм хэлэ­жьэщтхэр палаткэхэм ащыпсэ­ущтых. Мы акцием хэтэу хэ­шъаем фэгъэхьыгъэ лекциехэм къяджэщтых, чIыопсым икъэу­хъумэн иIофыгъохэм атегущы­Iэщтых.

— Колхидэ хэшъаер чIыо­псым хэкIодыкIыжьыным ищынагъо щыI, арышъ, ащ икъызэ­тегъэнэжьын «Кавказым ичIы­опс и Гупчэ» анахьэу ына­Iэ зытыригъэтыщт проектхэм ащыщ. Урысыем къинэгъэ гектари 5-м щыщэу 4-р Адыгеим къыхеубытэ. Ащ къыхэкIэу Адыгеим щыпсэухэрэм ащыщхэр къыддеIэхэмэ тигопэщт, — къыIуагъ «Кавказым ичIыопс и Гупчэ» ипащэу Рената Шюшайте.

ЗэхэщакIомэ ащыщых ыпшъэкIэ зыцIэ къетIогъэ организации 2-м нэмыкIэу АР-м мэзхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ, мэзхэм якъэухъумэнкIэ Гупчэр ыкIи тыкъэзыуцухьэрэ чIы­опсым икъэухъумэнкIэ АР-м и ГъэIорышIапIэ.

Волонтерхэу мы Iофтхьабзэм хэлэжьэщтхэм ялъэIу тхылъхэр мэлылъфэгъум и 9-м къыщегъэжьагъэу аIахыщтых.

АР-м туризмэмрэ курорт­хэмрэкIэ и Комитет къызэ­рэщаIуагъэмкIэ, экологием и Илъэс хэтэу Адыгеим Iоф­тхьэ­бзэ гъэнэфагъэхэр щызэра­хьащтых. Ахэр рахъухьагъэх ыкIи «Темыр Кавказым ичIыопс къэухъумэгъэнымкIэ Гупчэм игенеральнэ директорэу Рената Шюшайтерэ АР-м и ЛIышъхьэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ зэзэгъыны­гъэм зэдыкIэтхагъэх.

(Тикорр.).