ТЕРАКТЫР зиIэшIагъэхэр тэумысых

Мэлылъфэгъум и 3-м къалэу Санкт-Петербург къыщыхъугъэ тхьамыкIагъом, метрополитеным щашIыгъэ терактым икъэбар зэкIэми зэхахыгъ, ащ изэхэщакIохэр аумысыгъэх, ахэр къэгъотыгъэнхэ ыкIи пшъэдэкIыжь пхъашэ ягъэхьыгъэн фаеу зэралъытэрэр пстэуми къаIо.

Хьакъи, лажьи зимыIэ цIыф­хэр зэрэхэкIодагъэхэр, шъобж атещагъэ зэрэхъугъэр Урысыем ицIыфхэм ямызакъоу, IэкIыб къэрал благъэхэм ыкIи нахь чыжьэхэм ащыпсэухэрэми гу­хэкI ащымыхъун ылъэкIыгъэп. Телевидением иканалхэмкIэ къатыгъэ къэбархэм нафэ къы­зэрашIыгъэмкIэ, СССР-м хахьэщтыгъэ республикэхэу къэ­ралыгъо шъхьаф хъужьыгъэхэм япащэхэм ямызакъоу, нэмыкI къэралхэми терактыр зиIэшIа­гъэхэр зэраумысыхэрэр, хэкIо­дагъэхэм ыкIи шъобж зытеща­гъэ хъугъэхэм яIахьылхэм зэра­фэтхьаусыхэхэрэр къизы­Iоты­кIырэ телеграммэхэр ­Урысыем и Президентэу Владимир Пу­ти­ным къыфагъэхьыгъэх. Къы­зэ­рэтшIошIырэмкIэ, Санкт-Пе­тербург къыщыхъугъэ терактыр ­гу­хэкI зыщымыхъугъэ, ар зиIэ­шIагъэхэр зымыумысыгъэ ­Адыгеим исэп. Тызэуп­чIыгъэ пстэуми джащ тетэу къытаIуагъ.

Нэгъуцу Хьамед, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидат:

Дунэе терроризмэм пхъашэу пэуцужьыгъэным, терроризмэр политикэ кIочIэ шъхьа­Iэу хэзыхыгъэхэм зэряфэ­шъуашэм тетэу адэзекIогъэным Президентэу Владимир ­Путиныр кIэщакIо зэрэфэхъу­гъэм демыгъэштэн плъэкIыщтэп. Пчъагъэрэ ащ къыIуагъ террористхэр Сирие закъом къызэрэщымыуцущтхэр, ахэр тихэгъэгуи зэгорэм къылъы­Iэ­сынхэ зэралъэкIыщтыр ыкIи пхъашэу апэуцужьыгъэным ре­нэу тыфэхьазырын, сакъы­ныгъэ къызыхэдгъэфэн зэрэфаер. Ащ игущыIэхэр, иеплъы­кIэхэр мары джыри зэ къэ­шъыпкъэжьыгъэх. Дунэе терроризмэм гъунэпкъэ гъэнэфагъэ иIэу щытэп. Емынэм фэдэу ащ зэрэдунаеу зыщиу­шъомбгъун ылъэкIыщт. Арышъ, сэ къызэрэсшIошIырэмкIэ, террористхэм ягъогупэ пхъашэу пыбзыкIыгъэным фэшI цIыф пстэуми сакъыныгъэ къызыха­гъэфэн, алъэкIыщтыр тыдэкIи щашIэн фае. Анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаехэм ащыщэу сэлъытэ ныбжьыкIэхэм язе­­кIо­кIэшIыкIэхэр, ягупшысакIэ, гъо­гу зафэм тещэгъэным иIо­фы­гъохэр зехьэгъэнхэр, пIуны­гъэ IофшIэныр гъэлъэшыгъэныр.

Хъурмэ Щамсэдин, IофшIэным иветеран:

Хьакъи, лажьи зимыIэ цIыф­хэу метром щызекIохэрэр терактым зэрэхэкIодагъэхэр хэти гухэкIышхо щыхъугъэу сэ­лъы­тэ. КъызэрэсшIошIырэмкIэ, ар зиIэшIагъэхэр правэухъу­мэкIо къулыкъухэм яIофы­шIэхэм къагъотыщтых ыкIи хьыкумым ыпашъхьэ рагъэуцо­щтых, нэмыкI екIолIакIэ а Iо­фым иIэн ылъэкIыщтэп. Мыщ фэдэ тхьамыкIагъохэр тапэкIи къэмыхъунхэм фэшI зэкIэми зыч-зыпчэгъоу тызэкъотын, тлъэ­кIыщтымкIэ хабзэм тыгоуцон фае. Мамыр щыIакIэр зыгу ымыштэрэ, терроризмэ зекIуакIэкIэ тетыгъор зыубытын зыгу хэлъ пстэуми пшъэ­дэкIыжьышхо ягъэхьыгъэныр анахь шэпхъэ шъхьаIэу щытын фаеу сеплъы.

Иунэ къикIи, псаоу ихьажьыным щыгугъызэ IофышIэ кIуагъэм е нэмыкI гухэлъ зиIэу урамым къытехьагъэм зэри­мы­гъэзэжьыгъэр, ошIэ-дэмышIэу зэраукIыгъэр е уIэгъэшхо тещагъэ зэрэхъугъэр зызэ­хэпхкIэ, ащ фэдэм лъэшэу угу емыгъун плъэкIыщтэп. Терроризмэм къыхэкIэу цIыфхэм тхьа­мыкIагъо къяхъулIэн зэри­лъэкIыщтыр джыри зэ нэры­лъэгъу къытщыхъугъ мэлылъфэгъум и 3-м. ТелевидениемкIэ къатыгъэ къэбархэм зэра­щыхагъэунэфыкIыгъэу, ­нэбгырэ пэпчъ уплъэкIугъошIоп, зафэри, терроризмэ гухэлъ зиIэри зэхэфыгъуаех. Арэу щытми, цIыфхэр жъугъэу зыщызэIу­кIэ­хэрэ чIыпIэхэм, общественнэ транспортым бэкIэ нахь сакъэу тащыщытын зэрэфаер джыри зэ тыгу къэдгъэкIыжьы сшIои­гъу. Iалъмэкъхэр е нэмыкI пкъы­гъохэр зыщимыщыкIэгъэ чIыпIэхэм къащагъэнагъэхэу зылъэгъухэрэм правэухъумэкIо къулыкъухэм яIофышIэхэм псынкIэу макъэ арагъэIун фае. Зыч-зыпчэгъоу ты­зэкъо­тэу мамыр щыIакIэм ты­фэбэ­нэн фаеу сэлъытэ.

СЭХЪУТЭ Нурбый.