«Ошъутенэм» щаублагъ

Урысыем шъхьафит бэнакIэмкIэ изэIукIэгъухэр республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» мэлылъфэ­гъум и 3 — 6-м щыкIощтых. 2002 — 2004-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэр алырэгъум щызэнэкъокъущтых.

Непэ сыхьатыр 10-м зэIу­кIэгъухэр аублэщтых. Медальхэм афэбэнэщтхэм язэ­нэкъо­къу пчыхьэм сыхьатыр 5-м ра­гъэжьэщт.

Шъхьафит бэнакIэмкIэ еджа­пIэр Адыгеим къызщызэIуа­хыгъэр мэзэ заулэ нахь хъу­гъэп. Арэу щытми, тиреспубликэ спортсмен дэгъухэр ща­гъэсэнхэм фэшI лъэпсэшIу ышIыгъ. Къош Къэбэртэе-Бэлъкъарым итренер-кIэлэегъа­джэхэу А. Темботыр, Б. Мафэр, нэмыкIхэри ныбжьыкIэхэм ягъэ­сэн зэхэщакIо фэхъу­гъэх. Олимпиадэ джэгунхэу Рио-де-Жанейро щыкIуагъэхэм тыжьын медалыр къащыдэзыхыгъэ Джэдыо Аниуар зэхэщэн Iофыгъохэм чанэу ахэлэжьагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэ­фагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­пIыл Мурат, АР-м и Правительствэ, Парламентыр шъхьафит бэнакIэм зегъэушъом­бгъу­гъэнымкIэ зэхэщэн Iофыгъохэм кIэщакIо афэхъух.

Зэнэкъокъум спортсмен цIэ­рыIохэр къырагъэблэгъагъэх. Республикэм ипащэхэр, Урысыем спортымкIэ иIофышIэхэр бэнэгъухэм яплъыщтых. Спор­тым пыщагъэхэр зэхэщакIохэм рагъэблагъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтым итыр: Джэдыо Аниуар (сэмэгумкIэ щыт) бэнэгъум хэлажьэ.