«Ошъутенэм» щызэIукIэщтых

ТелефонкIэ къатыгъ. Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-р» Екатеринбург щыIукIагъ «Уралмашым».  Финалныкъом хэхьэрэ зэIукIэгъум бысымхэм текIоныгъэр ятIонэрэу къыщыдахыгъ.

— «Уралмашыр» тэщ нахь лъэш, ешIэ­кIо дэгъухэр къыра­гъэблэгъагъэх. Суперлигэм иапшъэрэ куп хэхьанэу зегъэ­хьазыры, — къы­тиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым. — ЯтIонэрэ зэIукIэгъоу Екатеринбург щыти­Iагъэр «Уралмашым» тшIуи­хьыгъ, бысымхэр очко 19-кIэ тапэ ишъы­гъэх.

Ящэнэрэ ешIэгъур мэлылъфэ­гъум и 1-м спорт Унэшхоу «Ошъу­­тенэм» щыкIощт. «Уралмашым» текIоныгъэр къызыдихкIэ, яплIэнэрэ зэIукIэгъур командэхэм ящыкIэ­гъэщтэп. «Динамо-МГТУ-р» джэрз медальхэм афэбэнэщт.

Шэмбэт мафэм сыхьатыр 15-м «Ошъутенэм» ешIэгъур щаублэщт. ЗэхэщакIохэм спортыр зышIогъэ­шIэгъонхэр зэIукIэгъум еплъынхэу рагъэблагъэх.