Нахь макIэ хъугъэхэми…

Хэбзэукъоныгъэхэр профилактикэ шIыгъэнхэмкIэ республикэ межведомственнэ комиссием изичэзыу зэхэсыгъоу мы мафэхэм иIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам.

Общественнэ рэхьатныгъэр къэухъумэгъэным фэIорышIэрэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэнкIэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм мэхьанэшхо зэриIэр пэублэм Наталья Широковам къыхигъэщыгъ. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, криминалым ылъэныкъокIэ Iоф­хэм язытет нахь дэи хъу­гъэп, нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъо­кIыныгъэхэр щыIэх. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ хэбзэукъо­ныгъэхэр нахь макIэ хъугъэхэми, унаIэ зытебгъэтын лъэныкъуабэ зэрэщыIэр ащ къыхигъэщыгъ.

Прокуратурэм, хэбзэухъу­мэкIо къулыкъухэм, чIыпIэ зы­гъэIорышIэжьыпIэхэм, тишъо­лъыр игъэцэкIэкIо хабзэ зэгъу­сэхэу, зэкъотхэу зэрэзэдэлажьэхэрэм ишIуагъэкIэ бзэджэ­шIагъэу зэрахьэхэрэм япчъагъэ проценти 6-кIэ нахь макIэ хъугъэ. Хэбзэукъоныгъэхэр про­филактикэ шIыгъэнхэм мэхьа­нэшхо иI, ар зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэн фае. КъэIогъэн фае общественнэ чIыпIэхэм ащызэрахьэрэ бзэджэшIагъэхэр нахьыбэ зэрэхъухэрэр, ахэм тапэшIуекIоныр типшъэрылъ, — къыIуагъ Наталья Широковам.

Апэрэ Iофыгъоу къызэрэугъо­игъэхэр зытегущыIагъэхэр общественнэ чIыпIэхэм ыкIи урамхэм ащызэрахьэрэ бзэ­джэшIагъэхэм ыкIи хэбзэукъо­ныгъэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэнымкIэ чIыпIэ зыгъэIо­рышIыжьыпIэхэм пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу зэхащэхэрэм шIуа­гъэу къатырэр, ащкIэ Iофхэм язытет зыфэдэр ары. Мыщ фэ­гъэхьыгъэу къэгущыIагъ АР-м хэ­гъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ общественнэ рэхьат­ныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иполицие ипащэ игуадзэ ипшъэ­рылъхэр зыгъэцэкIэрэ Дмитрий Анищенкэр. Ащ къызэри­IуагъэмкIэ, 2016-рэ илъэсым общественнэ чIыпIэхэм бзэ­джэшIэгъэ 958-рэ ащызэра­хьагъ. Ащ ыпэрэ илъэсым елъытыгъэ­мэ, процент 11,8-кIэ ар нахьыб. БзэджэшIагъэхэр анахьэу Мыекъуапэ (процент 63,5-рэ) ыкIи Тэхъутэмыкъое районыр (процент 24,4-рэ) арых къызыщыхъугъэхэр. ГъэрекIо укIыгъэ Iоф къыхамыгъэщыгъэ­ми, цIыфым ыпкъынэ-лынэ шъобж хьылъэхэр тыращагъэу хъугъэ-шIэгъипшI агъэунэфыгъ, тIумэ ядунай ахъожьыгъ.

Iофэу ашIагъэм ишIуагъэкIэ ешъуагъэхэм зэрахьэгъэ бзэ­джэшIагъэхэм япчъагъэ процент 1,6-кIэ нахь макIэ хъугъэ, ау ащ дакIоу зэрешъуагъэхэм къыхэкIэу бзэджэшIагъэ зезыхьэхэрэм проценти 7,4-рэ ахэ­хъуагъ.

ЦIыфхэм ярэхьатныгъэ ыкIи ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэ­ныр, общественнэ чIыпIэхэм бзэджэшIагъэхэр къащымыхъун­хэм анаIэ тырагъэтыныр япшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр Дмитрий Анищенкэм хи­гъэунэфыкIыгъ. Мы лъэныкъом­кIэ яIофшIэн джыри нахь зэрагъэлъэшыщтыр къыIуагъ.

Мы IофыгъомкIэ народнэ дружинэхэм, общественнэ объединениехэм яшIуагъэ къэкIо. ХэбзэухъумэкIо къулыкъухэм ахэр ягъусэхэу Адыгеим щызэ­хащэрэ мэфэкI, шIэжь Iофтхьаб­зэхэм къякIолIэрэ цIыфхэм ящынэгъончъагъэ къаухъумэ. Джащ фэдэу цIыфхэр анахьэу къызыщызэрэугъоирэ чIыпIэхэм камерэхэр атетых,  Iофтхьабзэу «Безопасный город» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу ведомствэ зэфэшъхьафхэм якамерэхэм анэмыкIэу унэе организациехэм яехэри агъэфедэх. Ахэм яшIуагъэкIэ бзэджэшIэгъиплI къыхагъэщыгъ. БзэджэшIагъэр зылъэгъугъэхэм ыкIи ар къызэ­хъулIагъэхэм апае психологическэ IэпыIэгъур зэрэзэхащэрэм фэгъэхьыгъэ Iофыгъор апэ­рэу комиссием къыщаIэтыгъ. Ащ фэдэ IэпыIэгъур «цыхьэ­шIэгъу телефоным», психологическэ IэпыIэгъу псынкIэм, психо-неврологическэ диспансерым яспециалистхэм зэхащэ. Ау ахэм къызэраIуагъэмкIэ, зищыкIэгъэ цIыфхэр илъэсым къыкIоцI къяолIагъэхэп. Мыщ фэдэ екIолIакIэм шIуагъэ къызэрихьыщтыр комиссием хэтхэм къаIуагъ ыкIи мы лъэныкъомкIэ АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэ­нымкIэ и Министерствэрэ полицием иIофышIэхэмрэ зэдэлэжьэнхэу пшъэрылъ афагъэуцугъ.

Зэхэсыгъом нэмыкI Iофыгъо­хэми ащыхэплъагъэх ыкIи ахэм япхыгъэу советым хэтхэм унэ­шъо гъэнэфагъэхэр ашIыгъэх.

ДЕЛЭКЪО Анет.