ГугъэпIэшIухэр къатых

Тэхъутэмыкъое районым спортым мэ­хьанэшхо щыраты ыкIи гъэхъэгъэ дэгъухэр илъэс къэс ашIых.

Район администрацием физи­ческэ культурэмкIэ ыкIи спор­тымкIэ и Комитет ипащэу Джа­рымэкъо Азмэт къызэриIуа­гъэм­кIэ, районым щыпсэурэ цIыфхэм япсауныгъэ гъэпытэгъэ­ным­кIэ, спортым нахь пыщагъэ хъунхэмкIэ, спорт псэуалъэхэм язытет нахьышIу шIыгъэнымкIэ ыкIи зэнэкъокъухэм ахэлэжьэн­хэмкIэ Комитетым Iофыгъо ма­кIэп ышIэрэр.

Илъэс зэкIэлъыкIохэм Тэхъу­тэмыкъое районым испортсменхэм пэрытныгъэр аIыгъ, ­район, республикэ, урысые ыкIи ­дунэе зэнэкъокъухэм ахэла­жьэх, ха­гъэ­унэфыкIырэ чIыпIэхэр къы­дахых.

Физическэ культурэм ыкIи спортым алъэныкъокIэ къэралыгъо политикэр гъэпсыгъэныр, псауныгъэр гъэпытэгъэныр, цIы­фым зэрар езыхыхэрэр щы­гъэзыегъэнхэр, ныбжьыкIэхэр спортым фэщэгъэнхэр, шIуа­гъэ къытэу физическэ культурэм ипсэуалъэхэр агъэфедэнхэр Комитетым ипшъэрылъ шъхьа­Iэхэм ащыщ, еIо Азмэт. — ЗэкIэмкIи спортым иIофышIэ нэбгыри 134-рэ районым щэлажьэ, спорт псэолъи 129-рэ ит. Ахэм ахэхьэх футбол ешIа­пIэхэр, спортзалхэр, щэрыуа­пIэхэр, нэмыкIхэри.

Районым ит спорт еджапIэ­хэм яматериальнэ-техническэ зытет нахьышIу шIыгъэным пае мы аужырэ илъэсхэм Тэхъутэ­мыкъое район администрацием Iофышхо ышIагъ. КIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэм гъэ­цэкIэжьын дэгъухэр зырашIы­лIэхэ нэуж тен­ни­сымкIэ спортзал къы­зэIуа­хыгъ. Мы уахътэм футбол зы­щешIэ­щт­хэ псэуа­лъэр Яблоновскэм ща­гъэ­псы­нымкIэ Iоф­шIэн­хэр зэрахьэх. Ащ пэIухьащт ахъщэу сомэ мил­лиони 4-м ехъур район бюджетым къытIупщынэу щыт. 2015-рэ илъэсым ыкIэхэм поселкэу Инэм футбол ешIапIэ кIэу къы­щызэIуахыгъ. Ащ зэкIэмкIи сомэ миллиони 2-м ехъу тефагъ.

Джащ фэдэу 2016-рэ илъэсым къуаджэхэу Афыпсыпэрэ Тэхъутэмыкъуаерэ спорт комплексхэр ащашIынхэмкIэ проектым игъэпсын фежьагъэх. Ахэм апэIухьащт ахъщэу сомэ миллионрэ мини 197-р ыкIи сомэ мин 668-р район бюджетым къыха­хыгъ. Мыщ фэдэ псэуалъэхэм яшIуагъэкIэ спорт лъэпкъ зэфэ­шъхьафхэм апылъхэм ­япчъа­гъэ хэхъощт. 2016-рэ илъэсым къы­кIоцI спортивнэ Iофтхьэбзэ 300 фэдиз районым щызэхащагъ.

КIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэу районым 4 ит. Ахэм Урысыем изаслуженнэ тренерэу 2, Урысыем физическэ куль­турэмкIэ ыкIи спортымкIэ язаслуженнэ IофышIэхэу 2, Урысыем физическэ культу­рэм­кIэ ыкIи спортымкIэ иотлични­кэу 7 ащэлажьэх, спорт еджа­пIэм иIофышIэ нэбгыри 6-р дунэе класс зиIэ мастерых, Iо­фы­шIэ 32-р Урысыем спортымкIэ имастерых.

КIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэм спорт лъэпкъ 13-кIэ зыщагъасэ. Тренерхэм япчъагъэ зэкIэмкIи 59-рэ мэхъу.

Спортсмен-разрядникхэм ыкIи квалификацие ин зиIэхэм ягъэ­хьазырынкIэ хэушъхьафыкIыгъэ IофшIэнхэр еджапIэм зэре­хьэх. 2015-рэ илъэсым «Ныбжьы­кIэ­хэм алъэныкъокIэ АР-м испорт­смен анахь дэгъу» зыфиIорэ цIэ лъапIэр Тэхъутэмыкъое районым испорт еджапIэ зыщызы-гъэсэхэрэ, спортымкIэ мастерхэу Хэжъ Щамилэрэ Чэтыжъ Нурбыйрэ къафагъэшъошагъэх.

Ащ нэмыкIэу районым ­испорт еджапIэхэм защызыгъасэхэрэр республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу урысые ыкIи ду­нэе зэнэкъокъухэм ахэла­жьэх, къэгъэлъэгъон инхэр яIэхэу Адыгеим къагъэзэжьы.

Тиспортсменхэм гъэхъа­гъэу ашIыхэрэмкIэ къыткIэхъу­хьэрэ лIэужхэр спортым пы­ща­гъэу къэтэджынхэмкIэ гугъэ­пIэ­шIухэр къатых, еIо ­Азмэт. — Ахэр шIукIэ зыфэплъэ­гъунэу щытхэр зыгъэсэхэрэ тренерхэр, кIэлэегъаджэхэр, ин­струк­торхэр арых. Р. Казаковым, С. ЦIэ­гъошIум, Н. Джары­мэ­къом, Р. Зэрамыкум, В. Арави­ным, Р. Джарымэкъом, А. ЦIэ­гъошIум яшIуагъэкIэ тирайон ыцIэ урысые зэнэкъокъу­хэм къащыраIо.

Тэхъутэмыкъое район администрацием ипащэ икIэщакIоу СССР-м изаслуженнэ тренерэу Кобл Якъубэ ишIэжь фэгъэхьы­гъэу илъэс къэс самбэмкIэ ыкIи дзюдомкIэ зэIухыгъэ республикэ зэнэкъокъу районым щэкIо. Ащ тиреспубликэ имызакъоу, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Чэчэн, Да­гъыстан республикэхэм, Ар­мением, Беларусым, Краснодар краим къарыкIыгъэ спортсмен 470-рэ фэдиз хэлажьэ.